Наредбата за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е обнародвана в днешния брой на Държавен вестник.

[news]
По подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или 2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или 3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или 4. постигане на съответствие с нововъве- дени стандарти на ЕС, и/или 5. подобряване на сътрудничеството с про- изводителите на суровини, и/или 6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или 7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или 8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или 9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или 10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти. 
 
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти: 1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 2. месо и месни продукти; 3. плодове и зеленчуци, включително гъби; 4. пчелен мед и пчелни продукти с изключен и е на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло; 7. технически и медицински култури, вклю- чително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия; 8. готови храни за селскостопански животни (фуражи); 9. гроздова мъст, вино и оцет 
 
За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са: 1. земеделски стопани; 2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; 3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. Кандидатите земеделски производители трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.  
 
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпо- магане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 
 
Пълния текст на Наредбата можете да видите от страница 5 до стр. 72 на Държавен вестник: 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!