В дългосрочна перспектива ефективността на съвременното селско стопанство ще се изразява не само в добиви – реколта или млеконадой например, но и в това, какво днешното поколение фермери ще остави на бъдещото. Неслучайно един от приоритетите на земеделската политика на ООН е опазване на почвените и водните ресурси, които ще бъдат основа за осигуряване на продоволствената безопасност на бъдещите жители на Земята, пише Agriculture.by.

Експерти: Земята ни е в критично състояние

Земеделието, което защитава почвата и опазва природните ресурси, помага за решаването на сериозни задачи, като повишаване на нивото на социално развитие, справяне с изхранването на населението и устойчиво управление на природата. То понижава зависимостта на реколтите от промените на климата. Освен това създава база за осигуряване на продоволствена безопасност на страните и повишава жизненото ниво и социалното развитие на селското население.

Земеделските технологии, които щадят почвата, понижават натоварването върху нея, защитават я от ерозията, спомагат за повишаване на плодородието и намаляват нуждата от използване на пестициди.

Под термина conservation agriculture във FAO разбират дългосрочна нулева обработка на почвата, запазване на постоянния органичен покров за сметка на мулчиране или сеене на покривни култури, а също така активна работа със сеитбооборота, който включва не по-малко от три култури.

Нулевата обработка, известна още като no-till, рязко намалява ерозията вследствие на вятъра и спомага за натрупването на влага в почвата. Използването на сеитбооборот, в частност с бобови култури, е полезно за натрупването на азот в почвата, което създава условия за по-малко използване на минерални торове.

Решава се и проблемът с уплътняването на почвата. Това става по два начина – чрез намаляване на броя на механичните обработки – тежка техника по-рядко излиза на полетата, и чрез включването в сеитбооборота на култури, чиято развита коренова система спомага за оптималното състояние на плодородния слой.

Според наблюденията на FAO нулевата обработка на почвата води до увеличаване на добивите, понижава зависимостта на производството от климатичните условия и намалява употребата на торове и пестициди. Освен това съкращава разходите за труд и материали, повишава рентабилността.

Към 2018 г. в световен мащаб обработваемите площи, на които се прилага нулева обработка, възлизат на 125 млн. ха. Технологията се използва както в развити, така и в развиващи се страни.

По данни в Канада тази технология на обработване на почвата се използва върху 30% от обработваемите земи – 13,5 млн. ха, като в западната част на страната този показател достига до 50%.