Промени в Наредбата за фитосанитарния контрол посочват нови опасни вредители и променят класификациите за рисковете от тях и и мерките за контрол в условията на засилена международна търговия.

Бъдещето: 5 технологии за растителна защита

Промените в Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол бяха публикувани в „Държавен вестник“ днес, 20 август, като е предвидено да влязат в сила на 1 септември тази година.

Измененията на наредбата се наложиха, след като на 21 март тази година в ЕС беше приета Директива 2019/523 на Комисията за изменение на приложения I-V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета, за защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение. 

„Директивата е приета във връзка с развитието на научно-техническите познания, публикуваните нови оценки на риска от вредителите, извършени от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ), както и натрупаната нова информация за някои вредители и условията за пренасянето им, свързани с увеличаващата се международна търговия“, обясни зам.-министър Янко Иванов в доклад за промените. 

Хармонизирането на законодателството ни в областта на фитосанитарния контрол е наложило изменение на Приложения 1-5 на Наредба № 8.

В първите две приложения към наредбата са добавени нови вредители, чийто внос е забранен – на територията на цялата страна (Приложение 1) или в отделни защитени зони (Приложение 2).

Някои от вредителите, изброени в Приложение 1 са прехвърлени в Приложение 2 на база публикуваните оценки на риска от тях.

В Приложение 3 се променят някои защитени зони, признати за защитени зони за определени вредители, поради заявено желание за промяна в статута им или поради по-широко им разпространение.

За да се осигури защитата на растенията, растителните продукти и другите обекти в условията на увеличаващата се международна търговия, са въведени по-строги изисквания към почвата и растителната среда.

В Приложение 4 се включват специални изисквания за въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти в ЕС, поради вероятността да бъдат гостоприемник на определени вредители.

Янко Иванов: „Целта на изменените изисквания е да се намали до приемливо равнище фитосанитарният риск, до който води въвеждането в Съюза на посочените растения, растителни продукти и други обекти с произход от трети страни.“

В приложение 5 са включени растения, растителни продукти и други обекти, предмет на фитосанитарни инспекции, преди да бъдат внасяни в ЕС или транспортирани в рамките на Съюза.