Посланиците на Европейския съюз (ЕС ) потвърдиха споразумението, постигнато на 11 април 2018 г. между Българското председателство на Съвета и представителите на Европейския парламент (ЕП) и Европейската комисия (ЕК), относно модернизирането на европейската рамка за събиране на интегрирана статистика на земеделските стопанства, съобщиха от министерството на Евростат представи за разглеждане досие 2016/0389 (COD) с предложение за регламент на ЕП и на Съвета, относно интегрираната статистика на земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 в края на 2016 г. Текстът на регламента и на приложенията бяха подробно разгледани и обсъдени на заседания на работна група В.08 Статистика през 2017 г., в резултат на което се прие общ подход. 
 
 
Заключителните преговори между ЕП, Съвета и Евростат за постигане на съгласие за окончателния компромисен текст на предложения регламент се проведоха на 11 април 2018 г., като от страна на Българското председателство Съветът се представляваше от Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт. Постигнатият компромис гарантира баланс между осигуряване на гъвкавост за бързо променящите се нужди от статистически данни при изготвяне на политиките в отрасъла и гарантирането на приемливи граници на разходите и натоварването на респондентите и администрациите.
 
Новият регламент за интегрирана статистика на земеделските стопанства ще представи рамката за събиране, обработка и разпространение на данни за структурата на земеделските стопанства. В този документ се регламентират правилата за провеждане на преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. и за следващите изследвания на структурата на земеделските стопанства през 2023 и 2026 г. В приложение са включени променливите, за които се събират данни от земеделските стопани и от наличните административни източници.
 
Надеждни и сравними данни, основани на доказателства, са основата за разработване на политики за развитие на земеделския отрасъл. С тези подобрени правила ще разполагаме с по-добра статистика на ниво стопанство за изпълнението и наблюдението на Общата селскостопанска политика, без допълнително натоварване при събирането на данни спрямо предходните периоди, заяви българският земеделски министър Румен Порожанов.
 
Чрез рационализиране и актуализиране на начина на събирането на данни на ниво земеделско стопанство в единна рамка, новите правила подобряват прилаганите досега от държавите членки, като предоставят повече гъвкавост при ползване на новите информационни технологии.
 
Следващите стъпки включват гласуване на първо четене на регламента от Европейския парламент и впоследствие приемане от Съвета. Регламентът ще влезе в сила след публикуването му в Официалния вестник на ЕС.