Много се изговори и изписа за няколкодневното заседание на Европейския съвет. За първи път бе представен пакетът за Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за следващите 7 години. Предстои неговото съгласуване на няколко нива, а до окончателното му приемане от Министерството на земеделието обобщават по-важните числа в последния си бюлетин за ОСП.

Доброволни тавани в новата ОСП – какво означава това за България

Предвиденият бюджет за ОСП за периода 2021 – 2027 г. възлиза на 343,95 млрд. евро по съпоставими цени от 2018 г. От тях 258,594 млрд. евро ще са за 1-ви стълб и 77,85 млрд. евро – за 2-ри стълб. 

Съгласно плана на ЕС за икономическо възстановяване след 2020 г. 7,5 милиарда евро ще бъдат добавени към бюджета на 2-ри стълб. 

МЗХГ: Секторът ще трябва да се изправи пред „повече предизвикателства с по-малко бюджет“. 

Директните плащания няма да надвишават 239 916 млн. евро.

В рамките на ОСП по 1-ви стълб ще продължи външното сближаване (конвергенция) на директните плащания. Всички държави членки с директни плащания на хектар под 90% от средната стойност за ЕС ще намалят с 50% разликата между средното равнище на своите текущи директни плащания и 90 % от средната стойност за ЕС. Това ще се случи на шест равни стъпки, започвайки през 2022 г. 

Това сближаване ще бъде финансирано пропорционално от всички държави членки. Освен това те ще разполагат с равнище от поне 200 евро на хектар, като ще трябва да достигнат ниво от поне 215 евро на хектар до 2027 г. 

На доброволен принцип ще бъде въведена горна граница на директните плащания от 100 000 евро за големите бенефициенти. Тя ще се прилага само за основното подпомагане на доходите за устойчивост (BISS). При прилагането на горната граница държавите членки ще могат да приспадат от сумата на основното подпомагане на всеки бенефициент всички разходи, свързани с работната сила. 

В началото на всяка година в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) се създава резерв, чрез който да се оказва подкрепа на селскостопанския сектор. Целта е той да се дава за пазарно управление или стабилизация или в случай на кризи, засягащи селскостопанското производство или разпределение („селскостопански резерв“). 

Сумата по селскостопанския резерв е 450 млн. евро по текущи цени в началото на всяка година за периода 2021 – 2027 г. Неизползваните суми от този резерв през финансовата 2020 г. ще бъдат пренесени към финансовата 2021 г. с цел формиране на резерва. Точните години ще бъдат синхронизирани с преходния период на ОСП.

Бюджетните трансфери от 1-ви към 2-ри стълб на ОСП ще бъдат до 42%, като с 25% ще се финансират всяко действие, избрано от 2-ри стълб, 15% за финансиране само на действия в областта на околната среда и 2% за мерки в полза на младите земеделски стопани. 

Обратно, трансферите от 2-ри към 1-ви стълб могат да бъдат до 25% и да бъдат увеличени до 30% за държава членка, чието директно подпомагане е под 90% от средното за Европа.

В рамките на ОСП България ще има достъп до над 7 млрд. евро, над 5 от които са за директни плащания и над 2 млрд. евро за развитие на селските райони по предварителни изчисления.

Това ще позволи повишаване на средствата за директни плащания прогнозно с около 5% в сравнение с текущия финансов период и от 5,3 млрд. евро да станат 5,6 млрд. евро чрез прилагането на механизма за външна конвергенция. Прогнозно осредненото плащане на хектар до 2027 г. следва да достигне 219 евро/ха.

Очакванията са предвиденият финансов ресурс да позволи повишаване на средствата за развитие на селските райони в България с 250 млн. евро от ЕЗФРСР, или 10% повече в сравнение с първоначалното предложение на ЕК от 2018 г. С увеличението спрямо 2018 г. средствата за ЕЗФРСР от 1,97 млрд. евро достигат 2,2 млрд. евро по текущи цени.  

Следете темата и на cap4us.agri.bg.