Перспективите пред агросектора до 2020 г. са очертани в нов стратегически документ, последната редакция, на който е публикувана на страницата за обществени консултации на МС. Мнения и предложения по Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., могат да бъдат правени до 31 януари.

 

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през програмния период 2014 – 2020 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата-членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството.

 

Фермер. БГ припомня, че още през месец март 2012 г. беше създадена междуведомствена работната група за разработване на Споразумението за партньорство с участието на представители на администрацията и на широк кръг партньори. В резултат от дейността на работната група и на компетентните ведомства беше разработен проект на Споразумението за партньорство, като неформалните консултации със службите на Европейската комисия по него започнаха през месец април 2013 г. Първото публично обсъждане на Споразумението за партньорство беше проведено в периода 23.07.– 07.08.2013 г. Настоящият вариант на документа е резултат от напредъка в цялостния процес на програмиране, както и на техническите консултации на ЕК.

 

Според направените анализи, които служат за база, в сектора на селско стопанство в периода 2006-2011 г. се откроява ясна тенденция на намаляване на дела на селското стопанство в БВП на страната – от 5.8% през 2006 г. до 4.4% през 2011 г. Използваната земеделска площ (ИЗП) през 2011 г. е намаляла в сравнение с тази през 2006 г., като намаление се отчита и при площта на пасищата – с 10.54% и трайните насаждения – с 12.05%. Отчита се ръст в обработваемата земя с 4.4% през периода 2006-2011 г., което е за сметка на пасищата и неизползваната земеделска земя. ИЗП на човек от населението средно за ЕС е била 0.348 ха, а за България този показател е 0.397 ха.

 

Относителният дял на растениевъдната продукция нараства от 61.3% в началото на периода на 67.2% в края, докато спадът в дела на животновъдството е около 26%. Това е негативно развитие, защото животновъдството създава по-висока придадена стойност и участва в по-дълга хранителна верига, с по-висока мултипликационна стойност. Селскостопанският експорт за периода 2006 - 2011 г. се е увеличил 3.13 пъти. Делът на аграрния внос и износ до 2007 г. е относително постоянен, но в годините на членство в ЕС нараства и през 2011 г. за износа достига 16.3%, а за вноса – 9.7%.

 

През 2011 г. три групи продукти дават 50% от селскостопанския износ - зърнено-житни, семена от маслодайни култури и тютюн. В сравнение с началото на периода в износа на селскостопански стоки все по-голям дял заемат непреработените продукти. Броят на земеделските стопанства по данни от преброяването през 2010 г. е 370 490. През периода 2005 -2010 г. техният брой е намалял с 30.7%, като това е за сметка преди всичко на стопанствата с използвана земеделска площ до 2 ха.

 

Средният размер на стопанство от 5.2 ха през 2005 г. нараства на 12.1 ха за 2010 г., но остава по-малък от средния размер на фермите в ЕС-27 – 14.4 ха. Делът на стопанствата до 10 ха представлява 94% от целия брой стопанства. В такива стопанства могат да бъдат произвеждани основно дефицитните за отрасъла продукти – месо, мляко и зеленчуци. Малките по размер стопанства продължават да доминират в необлагодетелстваните и планински територии, както и в райони с интензивно зеленчукопроизводство, овощарство и тютюнопроизводство.

 

Дейността на малките стопанства е от решаващо значение за запазване на формирания ландшафт и на местната култура. Те осигуряват преобладаваща част от работните места и доходите в сектора и по този начин имат незаменим принос за балансираното социално и териториално развитие на страната.


Очаквайте продължение!
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!