Как суровото мляко се предлага на пазара и как се контролират млечните ферми, е регламентирано в нова Наредба № 5 от 2 май 2023 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол.

Подигравка: Цената на суровото мляко се срина до 50 ст./л 

Новите правила са обнародвани в бр. 41 на Държавен вестник от 9 май 2023. Те отменят досегашната Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол.

Всеки бизнес оператор на храни може да добива, преработва или търгува с мляко и млечни продукти само в регистрирани или одобрени обекти в съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 26 или чл. 31 от Закона за храните.

За изчисляване на средногеометрични стойности на суровото мляко се вземат:

 

1. за краве мляко:
•    най-малко по две представителни проби сурово мляко на месец за период от два последователни месеца за извършване на анализ по показателя ОБМ, физикохимични показатели (масленост, точка на замръзване) и за наличието на инхибитори;
•    най-малко по една представителна проба сурово мляко на месец за период от три последователни месеца за извършване на анализ по показателя ОБСК, физикохимични показатели (масленост, точка на замръзване) и за наличието на инхибитори;

2. за сурово мляко от други видове животни най-малко две представителни проби сурово мляко на месец за период от два последователни месеца за извършване на анализ по показателя ОБМ, физикохимични показатели (масленост, точка на замръзване) и за наличието на инхибитори.

Разходите за пробовземане и пробоизпитване са за сметка на бизнес оператора на храни.

Модул „Мляко“ от Интегрираната информационна система на БАБХ се надгражда за овче, козе и биволско мляко до една година от влизане в сила на наредбата.

Повече информация за това, кой взема пробите, къде се изследват, как се транспортира суровото мляко и какви са задълженията на бизнес операторите на храни по цялата верига на млечния сектор, вижте ТУК.