Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изискванията за директни доставки от производителя на малки количества първични продукти и храни от животински произход.

Десетки фермери в списъци за директни продажби - как да се включите?

Наредбата се издава на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за храните и отменя Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (обн. ДВ. бр.84 от 2010 г.).

В документа са регламентирани количествата първични продукти, броят на птици и зайци, заклани във фермата, и отстрелян едър и дребен дивеч, определени като „малки количества” за директна доставка. Например:
  • Директна доставка на малки количества яйца от кокошки и пъдпъдъци е доставката, която се извършва от производител на не повече от 1000 броя яйца седмично;
  • Директна доставка на малки количества технологично непреработен пчелен мед е доставката от производител, която не превишава 2 000 кг годишно;
  • Директна доставка на малки количества сурово краве мляко е доставката от производител, която не превишава 73 000 кг годишно.
  • Директна доставка на малки количества сурово овче, козе или биволско мляко е доставката, която се извършва от производител и не превишава:

1. 60% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче, козе или биволско мляко с до 50 броя животни в период на лактация;
2. 50% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче, козе или биволско мляко с от 50 до 100 броя животни в период на лактация;
3. 40% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче, козе или биволско мляко с над 100 броя животни в период на лактация

Директната доставка от производителя до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на краен потребител, на малки количества.

•    Първични продукти – сурово мляко, пчелен мед и пчелни продукти, яйца от кокошки, пъдпъдъци и щрауси, прясна и охладена морска и сладководна риба;
•    Прясно месо от птици и зайци, заклани във фермата;
•    Отстрелян едър и дребен дивеч или месо от едър и дребен дивеч;

Доставката на храни от животински произход, обработени и/или преработени в обект за търговия на дребно до други обекти за търговия на дребно като странична, локална и ограничена дейност.

•    „Странична дейност“ е преработката на не повече от 40% от произведените първични продукти от животински произход и доставката им от обекта за търговия на дребно до други обекти;
•    „Локална дейност“ е доставка на храни от животински произход от обект за търговия на дребно до други обекти, разположени в административната област на обекта и съседните области. 
•    „Ограничена дейност” е доставка на храни от животински произход до други обекти за търговия на дребно само от обект за търговия на дребно, на който ползватели, наематели или собственици са фермери или техни сдружения. Храните са получени само от обработка и/или преработка на първични продукти от животински произход, произведени в собствен обект за първично производство на храни.

Обектът за обработка и /или преработка на храни от животински произход следва да бъде одобрен съгласно чл. 40 от Закона за храните и вписан в регистъра по чл. 24, ал. 1, съгласно чл. 41 от Закона за храните. При суровото мляко и месото се спазват редица специфични изисквания както към обектите, така и към самите процеси на обработка и /или преработка.

При директна доставка на малки количества първични продукти и доставка на храни от животински произход от обекти за търговия на дребно до друг обект като странична, локална и ограничена дейност, се спазват изискванията на чл. 37-42 от Закона за храните. 

В проекта на наредба се посочва, че контролът по изпълнението на изискванията на наредбата се извършва от БАБХ. Общественото обсъждане на документа е до 8 октомври.