Създава се Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, която ще извършва сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция по: Европейски фонд по гарантиране на земеделието и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Това става ясно от проект на постановление на Министерски съвет за създаването на органа към МЗХ, публикуван за обществено обсъждане.
 
„Сертифициращият орган представя становище, изготвено съгласно международно приетите одитни стандарти относно изчерпателността, точността и достоверността на годишния финансов отчет на Разплащателната агенция, доброто функциониране на нейната система за вътрешен контрол и законообразността и редовността на разходите, за чието възстановяване е отправено искане до Европейската комисия“, се казва в проекта за постановление.
 
Според европейските правила сертифициращият орган, който одитира разплатените евросредства за земеделие, може да е публичен или частен, определен от държавата членка. Когато е частен одиторски орган, изборът се прави чрез публична тръжна процедура.
 
Фермер.БГ припомня, че до създаването на такава агенция се стига след поредицата провалени търгове за Сертифициращ орган на Разплащателната агенция. На 4 декември министърът на земеделието и храните Десислава Танева съобщи, че след директно договаряне на процедурата вече има сключен договор за Сертифициращ орган на Разплащателната агенция.