Народното събрание прие на второ четене Националната служба по зърното да бъде закрита. Народното събрание предвиди в едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и храните да назначи ликвидационна комисия и да определи нейните функции.

Комисията ще извърши ликвидацията на закритата служба в срок от шест месеца от назначаването й. Разходите са за сметка на средствата за издръжка по утвърдения бюджет на Националната служба по зърното за 2015 г. и по бюджета на министерството на земеделието и храните, записаха депутатите, съобщава БТА. 
 
[news]
Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи към Националната служба с имуществото и архива си преминава към Българската агенция по безопасност на храните.
 
Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата Национална служба по зърното преминават към аграрното министерство.
 
В 7-дневен срок от въвеждането в експлоатация или от придобиването на правото на собственост или ползването на обект за съхранение на зърно неговият собственик или ползвател подава в съответната областна дирекция "Земеделие" по местонахождението на обекта декларация по образец за местонахождението и капацитета на обекта. На свой ред в 15-дневен срок от подаването на декларацията областната дирекция "Земеделие" извършва проверка. След това дирекцията издава удостоверение на лицето, което стопанисва обекта за съхранение на зърно, и го вписва в база данни."
 
Физическите и юридическите лица, които стопанисват обекти за съхранение на зърно, подават до края на всеки месец в съответната областна дирекция декларации по образец за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях. Документите могат да се подават и по електронен път.
 
Глоба от 500 до 5000 лв. за физически лица, ако нарушат правилата, предвиди Народното събрание. За юридически лица и еднолични търговци санкцията е от 1000 до 15 000 лева. 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!