Над 2,7 млн. лв. (2 729 055 лв.) изплати Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по всички направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2019.

Отлагат с година новия био регламент

Плащане получиха всички земеделски стопани, за които бе предоставена информация за корекция на данни в Електронния регистър на биологичните производители, поддържан от земеделското министерство.

Асоциации настояват за по-справедлива ОСП след 2020 с таван


Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности.

75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% - от националния бюджет. С това плащане общо изплатената сума по мярката за Кампания 2019 стана 41,5 млн.лв.