На 4 септември Европейската комисия даде начало на обществена консултация, посветена на бъдещия план за биологичното земеделие, научаваме от сайта на комисията.

ДФЗ дава отчет за теренните проверки

По искане на държавите членки, Европейския парламент, трети държави, както и на други заинтересовани страни бе предложено новото законодателство за биопроизводство да влезе в сила една година по-късно, т.е на 1 януари 2022 г. вместо на 1 януари 2021 г.

"Биологичното земеделие ще бъде възлов елемент от прехода към новата Обща селскостопанска политика (ОСП). За да се осъществи целта до 2030 г. 25 % от земеделската земя да се обработва биологично, Комисията ще подкрепи сектора чрез подходяща политика и нормативна уредба", заяви европейският комисар по въпросите на селското стопанство Януш Войчеховски.

За да подкрепи постигането на тази цел, Европейската комисия въвежда и използва ключови инструменти:

•    План за действие. Документът ще бъде структуриран около три главни теми: стимулиране на търсенето на биологични продукти; насърчаване на активното използване на земеделските площи за биологично производство в ЕС; както и засилване на ролята на биологичното земеделие в борбата с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Започналата обществена консултация цели да привлече обратна информация от заинтересовани страни относно проекта на плана за действие. Въпросникът ще бъде онлайн до 27 ноември.

•    Ново законодателство. Целта на новите правила е да осигурят лоялна конкуренция за земеделските стопани, като същевременно се предотвратяват измамите и се запази доверието на потребителите. Поради кризата с коронавируса работата по вторичното законодателство бе забавена. Затова Комисията предложи влизането в сила на новото законодателство да се отложи с една година, което ще осигури достатъчно време за  необходимите широки консултации и за законодателния контрол.

•    Политика на ЕС за популяризиране на хранително-вкусовата промишленост. За 2021 г. Комисията планира да отпусне специален бюджет за биологично земеделие в размер на 40 милиона евро по линия на политиката за популяризиране. Средствата ще се използват за съфинансиране на дейности и информационни кампании, които да повишит осведомеността относно качествата на сектора и да се стимулира търсенето.

Освен чрез тези ключови инструменти, подкрепата за по-нататъшното развитие на биологичното земеделие в ЕС ще продължи в рамките както на настоящата, така и на бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП). 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.