През последните години инвестициите за придобиване на дълготрайни материални активи в аграрния отрасъл варират около 1,3-1,5 млрд. лв. годишно. Това показва актуален анализ на Министерството на земеделието, представящ основни данни за земеделието в България.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Инвестициите са насочени най-вече към: модернизация на стопанствата и постигане на стандарти за безопасност на храни и фуражи; опазване на околната среда; хуманно отношение към животните; обновяване на оборудването и въвеждане на нови технологии; модернизация в преработвателната индустрия.

47% от територията на страната е площ със селскостопанско предназначение

 

Общата площ със селскостопанско предназначение у нас е в размер на 5,2 млн. ха, заемайки близо половината от територията на страната. Над 96% от нея е използвана земеделска площ (обработваема земя, трайни насаждения, разсадници, постоянно затревени площи и семейни градини), а едва под 4% – необработвана земя.

Около 4% е делът на аграрния отрасъл в икономиката на страната

 

По предварителни данни през 2021 г. брутната добавена стойност (БДС) от отрасъла възлиза на 4 950 млн. лв., като формира 4,3% от общата БДС за икономиката. В реално изражение тя бележи ръст от 6,1% спрямо предходната година.

Общо 193,6 хиляди са заетите лица в аграрния отрасъл през 2021 г.

 

Отново по данни на НСИ през 2021 г. в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“ са били заети 193,6 хиляди души, което представлява 6,3% от общия брой заети лица в страната.

Производителност на труда в земеделието расте с 32,9% за една година

 

Данните на Евростат за 2021 г. сочат ръст на производителността на труда в аграрния отрасъл в България от 32,9% спрямо 2020 г. България е водеща по този показател в рамките на ЕС-27, като средното увеличение на производителността в отрасъла за Съюза е с 1,5%. 

Цялостното повишаване на производителността на труда в селското стопанство в ЕС през 2021 г. отразява основно промените в производствените стойности и по-високите цени на суровините, при стабилен обем на селскостопанския труд.