Право на подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми имат производители на краве мляко, притежаващи индивидуална млечна квота и стопанисващи ферма. Това е записано в измененията и допълненията на Наредба 2 на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане.

 

Остават в сила изискванията фермата да е регистрирана в Регистъра на фермите за производство на краве мляко съгласно Наредба 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, както и в стопанството да се отглеждат от 10 (включително) до 49 (включително) млечни крави, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ.

 

Ново изискване за подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми е, че помощта ще се изплаща, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, и притежават индивидуална млечна квота на годината на кандидатстване. Помощта по схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми се определя въз основа на броя на заявените за подпомагане млечни крави, които реално се отглеждат във фермата.

 

Задължителна е регистрацията и на фермите в необлагоделствани райони, за да имат право животновъдите на подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони. По тази схема се подпомагат ферми с 10 и повече млечни крави. И тук е задължително изискването млекопроизводителите да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 100 дни след подаването на заявлението за подпомагане.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!