Правителството одобри проекта на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Международната банка за възстановяване и развитие. Сключването му ще позволи да бъдат изготвени стратегии за управление и развитие на отраслите хидромелиорации (напояване и отводняване) и защита от вредното въздействие на водите.

 

В документа са включени и дейности, свързани с дефиниране на рамката за програмиране и приоритизиране за получаване на финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, както и изготвяне на интегрирани инвестиционни планове, програми и водещи проекти в селските райони. Това ще доведе и до увеличаване усвояването на средствата от европейските фондове в програмния период 2014-2020 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!