Да отпадне предварителното лицизенране на вноса на земеделски продукти гласи едно от предложенията на Министерството на земеделието и храните за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, публикувано за обсъждане в Портала за обществени консултации. Посочените разпоредби са обвързани с прилагането на лицензионен режим преди присъединяването на България към ЕС. Сега България като държава-членка на ЕС прилага законодателството на Съюза, поради което е отпаднало действието на посочените разпоредби. Лицензирането на вноса на земеделски продукти от трети страни е част от Общата селскостопанска политика и Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС. При лицензиране на вноса на земеделските продукти от трети страни директно се прилагат регламентите на Съюза, се посочва в мотивите за промяна на закона.

 

Предлагат се промени и в закона за животновъдството, с които да се отменят изискванията към бизнес-операторите за предоставяне на документи, удостоверяващи актуалната съдебна регистрация от търговския регистър.

 

В закона за съхранение и търговия със зърно отпадат изискванията за предоставяне на документи, които са публично достъпни при лицензирането на търговци на зърно, а именно: актуално удостоверение за търговска регистрация, копие на санитарно разрешително от регионално хигиенно-епидемиологична инспекция, копие на разрешително от териториалните структурни звена пожарна безопастност и защита на населението, последния годишен счетоводен отчет, всички приложения към него и баланс и отчет за приходите и разходите към датата на подаване на документи за лицензиране или регистрация. Намалява се и срокът за идване на лицензи за публичен склад на зърно.

 

Проектът решение на Министерския съвет е във връзка с изпълнение на мерките в плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. Изпълнението на голяма част от тези мерки е обвързано с отпадане на изискването бизнесът да представя информация, която е публично достъпна.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!