Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев предлага промяна в Наредбата за мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
 
Основните предложения за промените в Наредба № 9 от 2008 г. се състоят в следното: 
 
Във връзка с наближаване на периода за подаване на заявки за второ плащане на бенефициенти по мярка 112 от ПРСР, които са подали заявления за подпомагане след 07 август 2012 год. в ДФ „Земеделие“ тече процес на създаване на контролни листа и с оглед констатирани пропуски е необходимо да се допълни списъка с документи, доказващи извършените инвестиции. Намалява се срокът от пет месеца на два месеца преди края на петата година от изпълнение на бизнес плана на младия фермер, Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, да извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства за установяване фактическо съответствие с представения бизнес план, включително и одобрените от РА последващи промени в него. 
 
Във връзка с приключване на Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 год. и необходимостта от ускоряване обработката на заявките за плащане, срокът, в който бенефициентите могат да отстранят констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи към заявката за плащане, се намалява от до 15 работни дни на до 10 работни дни. Същата промяна се извършва и в Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства”, Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите", Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места", Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия", Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" и  Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 
С цел създаване на възможност за пълно реализиране на проектите, одобрени през 2015 г. се увеличава крайният срок за тяхното изпълнение до 30 октомври 2015 г., както и срокът за подаване на заявка за окончателно плащане по тях – до 10 ноември 2015 г. Промяната е отразена в Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства”, в Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" и Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!