Министерство на земеделието и храните (МЗХ) предлага схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета, обвързана с производството да отпадне, предвид трансформирането й в схема за специфично подпомагане, която да се финансира със средства от ЕС. В изпратена нотификация от МЗХ до Европейската комисия от 31 януари 2014 г. за схемите за специфично подпомагане за 2014 г., които се финансират със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), е заложена нова схема за специфично обвързано с производството подпомагане за крави с бозаещи телета с идентични параметри с изискванията, които се прилагат до момента по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета.

Целта на новата схема е предоставяне на специфична подкрепа на сектор „Говеждо месо” за крави с бозаещи телета до нивото, необходимо за поддържането на настоящото производство, се посочва в мотивите на Министерството. Подпомагане ще се отпуска на земеделски стопанин, който не притежава индивидуална млечна квота и отглежда 5 или повече крави с бозаещи телета и/ или юници в стопанството.

Промените са заложени в проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане. “С цел стабилизиране на подкрепата на българските земеделски производители. промените обхващат: схемата за национални доплащания на хектар земеделска земя; схемата за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството; схемата за национални доплащания за говеда, необвързана с производството и схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството.

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!