Министърът  на земеделието и  храните д-р Мирослав Найденов се е срещнал днес с ръководствата на областната Разплащателна агенция, областна служба „Земеделие” и общинските служби по земеделие в гр. Варна, съобщиха от ведомството.


На  срещата са били обсъдени възможностите за оптимизиране дейността на областните служби на министерството и второстепенните му разпоредители с бюджетни средства, както и реализирането на икономии в условията на криза, съкращаването на разходите и подобряването на координацията с Министерството на земеделието и храните.

 

Министърът  е поставил ясно и категорично изискване за подобряване на комуникацията със земеделските производители в името на по-доброто им и надеждно обслужване от страна на служителите на областните звена на министерството. От  своя страна те са очертали пред него основните проблеми, които срещат в ежедневната си работа, свързани с недостига на добре обучени кадри, ниското заплащане и остаряло техническо оборудване, както и недобрата и навременна комуникация между министерството и Държанет фонд „Земеделие”– Разплащателна агенция, което дава своето отражение върху качественото обслужване на земеделските производители.

 

Министър  Найденов е поискал от служителите да му предложат как да бъдат преодолени тези проблеми. Целта е да се подобри изцяло стилът на комуникация със земеделските производители и да се даде възможност те да получават своевременна и достоверна информация, свързана с участието им в подпомагането по различни направления на финансиране и програми, посочват от Министерството на земеделието и храните.