В сряда от 10 часа ще се проведе редовното заседание на Министерски съвет. Предварителния дневен ред на заседанието включва гласуването на няколко предложения от земеделския министър Димитър Греков:

33. Проект на постановление за одобряване на допълнителен трансфер от централния бюджет по план-сметката на държавен фонд „земеделие” за 2013 г. За осигуряване на допълнителни средства за разплащане на субсидии към бенефициенти по схемата на национални доплащания за животни

34. Проект на решение за утвърждаване на промени в приходната и разходната част на план-сметката на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) за 2013 г.

35. Проект на решение за утвърждаване на промени в месечното разпределение на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения (разходи за персонал) на Държавен фонд „Земеделие” за 2013 г.

Фермер.БГ припомня, че министърът на земеделието Димитър Греков издаде Заповед за частично плащане на националните доплащания за животни през месец декември. Според Заповедта, публикувана на интернет страницата на Земеделското министерство, са определени следните срокове и размери на субсидиите за едно допустимо за подпомагане животно за 2013 г.:

Схема за национални доплащания за говеда, необвързана с производството - 200 лв. за говеда и 350 лв. за биволи. Подпомагането да се изплати на следните траншове - за говеда 100 лв. след 16 октомври 2013 г., 38 лв. през декември 2013 г. и 62 лв. през февруари 2014 г., и за биволи 170 лв. след 16 октомври 2013 г., 72 лв. през декември 2013 г. и 108 лв. през февруари 2014 г.

Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета, обвързана с производството - 50 лв./животно. Подпомагането да се изплати на един транш в периода февруари - март 2014 г.

Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството - 41лв./животно. Подпомагането да се изплати на следните траншове – 18.50 лв. след 16 октомври 2013 г., 10 лв. през декември 2013 г. и 12.50 лв. през февруари 2014 г.

 

Изтеглете от тук: Заповед ставки НДЖ 2013

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!