Специалисти от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са установили, че се увеличават случаите на неспазване от страна на фермерите на някои от изискванията по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
 
 
Това стана ясно от доклад на зам.-министъра на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева. Той е публикуван на сайта на ведомството във връзка с намерение за нова промяна в методиката по мярка 10. 
 
Зам.-министър Василева отбелязва, че се „предлага изменение в процента на намаление в едно от приложимите изисквания по управление за дейността за поддържане на затревените площи с висока природна стойност чрез паша, съобразно действащите степени на неспазване на изискванията“.
 
Основание за промяната има в европейския регламент. Българската Наредба № 7/2015 г. за мярка 10 предвижда: „когато при проверка на място или административните проверки се установи, че за съответните земеделски парцели или животни не са спазени базовите изисквания, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита и изискванията по управление, годишните агроекологични плащания се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите“.
 
Методиката е утвърдена със Заповед № РД 09-143 от 23.02.2017 г. на министъра и е променена със Заповед РД 09-234/12.03.2018 г. Нова заповед ще уточни, че досегашната методика ще се прилага и за Кампания 2018, но с допълнителни санкции за неспазване на изискванията при поддържането на пасища.
 
„Европейското законодателство определя въвеждане на система от мерки за намаление на помощта, която да има възпиращ ефект. В тази връзка, нарастването на дела на констатирани нарушения изисква промяна в системата на намаления в съответствие с европейското право“, коментира зам.-министър Василева.
 
Според публикацията на сайта на министерството предложения по темата се приемат в срок от един месец. Вероятно поради техническа грешка в Съобщението като крайна дата за внасяне на мнения е посочена 28 февруари 2018 г. Фермер.БГ изпрати запитване до министерството за действителния срок, както и дали първата Заповед № РД 09-143 от 23.02.2017 г. е публично достъпна.
 
Днес по обед МЗХГ публикува ново Съобщение за предстоящата промяна на методиката по мярка 10, в което е уточнено, че срокът за подаване на предложения по темата е 26 март тази година.
 
От пресцентъра на ведомството посочиха, че първата Заповед за методиката е публично достъпна на сайта на МЗХГ, както и на сайта на ДФЗ
 
Според изискванията по мярка 10 земеделските стопани, които поддържат постоянно затревените площи чрез паша, трябва да поддържат гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 животинска единица на хектар. Досега при висока степен на неспазване на това изискване са се удържали 10% от плащането за агроекология. Проектът на нова Заповед предвижда този процент да стане 12%