Министерството на земеделието публикува съобщения за някои важни срокове, които лозарите трябва да спазят в близките седмици, за да се възползват от някои специални мерки за подкрепа на техния бранш.

Наредба: Специална помощ за лозари с проекти „на баир лозе“

До 30 юни тази година е срокът за подаване на заявления за издаване на удостоверение за право на участие по мярка „Застраховане на реколтата“ в териториалните звена на Изпълнителна агенция по лозата и виното по регистрация на лозарското стопанство, както и на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярката в Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 

Преди подаване на документи в ДФЗ производителите трябва вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания.

По мярката се подпомага застраховането на реколтата от винено грозде. Кандидатите следва да са вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители. Финансовата помощ представлява процент от застрахователната премия в зависимост от вида на застраховката, която са сключили:

    • до 80 % от стойността на застрахователните премии за застрахователни полици срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша). 
    • до 60 % получават и лицата, сключили комбинирана застраховка за загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша) и други загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия;
    • до 60 % от стойността на застрахователните премии за застрахователни полици срещу загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител. 

Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, е 3840 лв. 

Кандидатите могат да сключват и договори за застраховане за по-висока застрахователна сума, но финансовото подпомагане няма да надхвърли съответния процент от застрахователната премия, изчислена върху 3840 лв.

Първоначалният бюджет по мярката за застраховане е 1 955 800 лв. В случай на недостиг ще бъде осигурен бюджет за всички одобрени от ДФЗ гроздопроизводители.

Мярка „Събиране реколтата на зелено“

До 5 юни 2020 г. продължава приемът по мярка „Събиране реколтата на зелено“ от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

Мярката е за пълното отстраняване на гроздовете, докато са все още зелени, така че добивът от съответната площ да се сведе до нула. Задължително изискване е площите с лозя, за които се кандидатства за подпомагане, да бъдат в добро агротехническо състояние и за тях да са подавани декларации за добив през предходните две години.

Заявленията за издаване на удостоверение за право на участие по мярката се подават в териториалните звена на ИАЛВ по местонахождение на лозарските стопанства. Образецът е публикуван на сайта на Агенцията, но може да бъде предоставен и на място.

При кандидатстване освен документи, удостоверяващи правното основание за ползване на заявените за подпомагане площи, се предоставят и цифрови географски данни за площите, върху които ще се прилага мярката. 

Производителят може да заявява за участие цялото стопанство или част от него. По мярката може да се кандидатстване и за отделен сорт или за насаждение с определена възраст, като производителят очертава парцелите - непрекъснатата част от земя, заета с лозови насаждения, подлежащи на подпомагане.

Служителите на ИАЛВ при необходимост оказват съдействие на всеки производител за очертаване на площите в лозарското стопанство, с които иска да кандидатства по мярката. 

Недопустими за участие по мярката площи в стопанството са:
    • пълно или частично увредени насаждения вследствие на природно бедствие или на неблагоприятно климатично събитие, настъпило преди датата на събирането на реколтата на зелено; 
    • площи подпомогнати по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ в мониторинг; 
    • насаждения създадени в период, по-малък от 4 години;
    • лозови насаждения, за които през последната винарска година преди кандидатстването не е подадена декларация за реколта от тях;
    • площи, за които е заявено подпомагане по мярка „Застраховане на реколтата“ през същата финансова година.

Финансовата помощ по мярката не надвишава 3036,86 лв./хектар. За финансова 2020 г. подпомагането се изчислява като 60 % от сбора на:
    • преките разходи за операциите за отстраняване на гроздовете са в размер 1 155,48 лв./ха - не се прилагат разходооправдателни документи за тях;
    • загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката (цената на килограм грозде – 0,62 лв./кг,  умножена по средния годишен добив на хектар от заявените от гроздопроизводителя площи за период от две години преди прилагането на мярката, но не повече от 6300 кг/ха.

От 15 до 19 юни 2020 г. одобрените от ИАЛВ кандидати подават заявление за финансово подпомагане в ДФЗ. Договорите се сключват до 10 юли 2020 г. До 20 юли 2020 г. се сваля реколтата. 

Първоначалният бюджет по мярката е 1 млн. лв., но при недостиг ще бъде осигурен бюджет за подпомагането на всички одобрени от ДФЗ гроздопроизводители.