Лозята са много подходяща култура за засаждане на наклонени терени, но работата на стопаните в такива условия е пословично трудна.

Мярката за застраховане на грозде: Приемът тръгва на 4 май

Земеделски производители, които доскоро са мислели, че не им трябва на баир лозе, скоро може да променят решението си.

За такива лозя с наклон над 10% е предвидена специална субсидия от държавата, стана ясно от проект за промени в Наредба 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. 

Проектът за промени е публикуван от аграрното министерство за обществено обсъждане, което ще продължи до 17 юни тази година. В документа са уточнени допустимите операции и на пределните цени на дейностите, които подлежат на финансова подкрепа по Националната програма.

Допустимо за подпомагане става терасирането, но само при терени с наклон над 10% и при условие, че върху същата площ ще бъдат засадени лозя. 

За площи с частичен наклон, терасирането ще бъде допустимо, когато минимум 75% от цялата площ е с наклон над 10%, се казва в доклад на зам.-министъра на земеделието д-р Лозана Василева за промените.

Проектът съдържа и редица ценоразписи и ставки за финансовата подкрепа. За дейността „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ например е променен подходът за изчисляване на допустимото подпомагане. 

Д-р Лозана Василева: „Ценообразуването е съобразено със спецификите на дейността, тъй като хидромелиоративните системи са дълготраен материален активи и по своята същност представляват съоръжения с предварително дефиниран капацитет, съобразно обекта, който ще обслужват.“

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се въвежда изискване гроздопроизводителите да поддържат заверяван от агроном дневник на извършените операции по заявените за подпомагане дейности. Ще се проследява изпълнението на операциите по технологичната карта – неразделна част от заявлението за предоставяне на финансово подпомагане по мярката.

Предвидено е и изменение на пределните цени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Според доклада има детайлизиране на допустимите операции и на ценовите стойности. Това е извършено въз основа на изготвена от Селскостопанска академия методология за определяне на пределните цени по мярката. За целта е проведено пазарно проучване за всеки отделен компонент, който участва при формиране на крайните пределни цени за всяка дейност. 

Предвижда се също срокът за публикуване на заповедта на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за откриване на прием на заявления по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за 2020 г. да бъде не 30 дни преди началото на приема, а 14 дни. 

Това се налага от факта, че в условията на извънредната икономическа обстановка, предизвикана от пандемията от COVID-19, e необходимо срокът за кандидатстване да бъде определен възможно най-рано, за да се осигури за кандидатите по-дълъг период за организиране и стартиране на изпълнението на дейностите“, обяснява зам.-министърът.

В проекта е предвидена промяна и на срока за кандидатстване по мярка „Застраховане на реколтата“, като е заложено подаването на заявления в ДФ „Земеделие“ да се осъществява от 15 май до 15 юни - вместо от 1 май до 30 юни, която се предлага да влезе в сила след 2021 г. 

Според зам.-министър Лозана Василева практиката е показала, че застрахователни полици за реколта от винено грозде се сключват основно до средата на юни. Целта на съкращаването на срока е да се осигури достатъчно време за административна подготовка на мярката и за последващо обработване на подадените заявления.