Промените в Постановление 343, приети от правителството преди седмица, бяха обнародвани в Държавен вестник, с което постановлението влезе в сила. Постановление 343 урежда реда за продължаване на дейността на взаимноспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани.

 

Приетите промени улесняват достъпа до финансов ресурс на живеещите и работещите в селските райони и създават предпоставки за разширяване на кръга от лица, занимаващи се със селскостопанско производство. Една от промените е свързана с увеличаване на обхвата на кредитираните дейности и структури от страна на взаимноспомагателните кредитни кооперации, като се дава възможност обект на кредитиране да са и дейности извън сферата на земеделие, развитие на селските райони, рибарство и аквакултури.

 

“Кредитната кооперация може да увеличава кредитния си ресурс чрез допълнително финансиране от национални, европейски и международни фондове и програми“, е записано в постановлението.

 

Предвидено е също одитните ангажименти и финансово-контролни функции по отношение на дейността на кредитните кооперации да се извършват от единно контролно звено. Ежегодно до 30 юни кредитните кооперации и кооперативните съюзи трябва да представят на министъра на земеделието и храните отчет за дейността си за предходната година, разпорежда постановлението.

 

От Министерството на земеделието и храните (МЗХ) са категорични, че с промените ще се даде възможност на повече хора, живеещи и работещи в селските райони, да се възползват от финансовите услуги на кредитните кооперации. Процедурата ще бъде по-облекчена и ще се гарантира чрез извършване на надежден вътрешен одит от контролните органи на кредитната кооперация.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!