На 5 ноември се проведе началната пресконференция по проект BG051PO001-2.3.03-0736 „Подобряване на условията на труд в „Комбо 1” ООД“, финансиран с Договор №ESF-2303-01-01028 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява от фирма „Комбо 1” ООД“, а целевата група се състои от 48 човека от персонала на дружеството.

На пресконференцията присъстваха Сергей Якунин – управител на фирма „Комбо 1” ООД, Бранимира Начева – ръководител, Диана Колева – технически координатор, Десислава Никифорова – счетоводител, Даниела Николова – експерт тръжни процедури по проекта, представители на целевата група и представители на национални медии.

Настоящият проект цели подобряване условията на труд в „Комбо 1” ООД при спазване на нормите и изискванията на българското и европейското законодателство по безопасност и здраве при работа. Предвидените дейности ще допринесат за повишаване на производителността на заетите в предприятието работници и служители.

Стартиралият вече проект, на обща стойност 170 910,30 лв., ще се реализира за период от 10 месеца и ще продължи до 01 юли 2014 г.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!