Дългоочакваният прием на проекти за разширяване на напояването на земеделски земи по подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктурата“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъде отворен в средата на януари 2019 г.

Сушата заплашва поливното земеделие

Земеделският министър Десислава Танева съобщи това пред народните представители в рамките на парламентарния контрол. Депутатите Никола Динков и Виолета Желева отбелязаха, че според индикативният график подмярката е трябвало да бъде отворена още през октомври тази година.

Десислава Танева: „Предвижда се прием на проектни предложения да стартира още в началото на 2020 г. в средата на месец януари. Преди стартиране на приема в рамките на работна група, Управляващият орган ще проведе широка дискусия със заинтересованите страни по отношение на правилата на прилагане на подмярката.“

По искане на народните представители министърът представи конкретна информация за прилагането на мярката за инвестиции в напояването на земеделски земи в област Хасково.

В региона е заложен за проектиране магистрален канал М-1 - хидромелиоративно съоръжение от напоителна система „Тракиец“ с обща дължина 47,515 км, от които 32,258 км са облицовани. 

Чрез този магистрален канал се подава вода за напояване на 137 хил. декара земеделски земи с изградена хидромелиоративна инфраструктура, от които 70 568 декара са годни за ползване.

Каналът е изграден и въведен в експлоатация през 1962 г. и досега по него са извършвани само частични ремонти. Ежегодно се напояват около две хиляди декара. Една от причините за ниската използваемост на системата е нейното лошо състояние и големите загуби на вода в нея

Предмет на инвестиционното предложение ще бъде рехабилитация на водовземни съоръжения и необлицовани участъци от  канала с обща дължина 5 518 м, които попадат в община Хасково. 

Участък 1 се намира в землището на село Тракиец и село Конуш; участък 2 е в землището на село Конуш; участък 3 е в землището на селата Конуш и Войводино; участък 4 е в землището на село Войводино, а участък 5 и участък 6 попадат в землището на град Хасково. 

„След изпълнението на предвидените рехабилитационни работи се очаква поливните площи да се увеличават ежегодно с около 1200 декара и в края на програмния период да достигнат около 8 000 декара от 2 000 декара в момента“, подчерта министър Танева.

Срокът за представяне на проектни предложения ще бъде три месеца. След това в рамките на четири месеца оценителна комисия да разгледа и оцени подадените предложения. 

Изпълнението на одобрените проектни предложения ще започне след подписване на Договор за представяне на помощта. 

Вече са одобрени критериите за подбор на проектни предложения и сега се разработват правилата и документи, необходими за кандидатстване за подпомагане на подмярката.