Държавната намеса при отдаването под наем/аренда на общинските пасища и ливади е заплаха за животновъдството в Троянско. За това алармира в свое писмо кметът на Община Троян Донка Михайлова. Според нея промяната в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, свързана с определянето на минимално ценово ниво при сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, буди тревога, каза пред Фермер.БГ Маргарита Генкова, PR на Община Троян. 
 
В ПИСМО, изпратено до Министерството на земеделието, до председателя на Комисията по земеделие в Народното събрание, до областния управител и до Националното сдружение на общините, кметът на община Троян Донка Михайлова изразява своята тревога от обнародваните в ДВ (бр. 21/20.03.2015 г.) промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ). Кметските притеснения са свързани с намесата в цената, по която могат да се отдават под наем или аренда пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд. За какво става дума?
 
СЪГЛАСНО въпросните промени в ППЗСПЗЗ кметът на общината сключва договори за наем или аренда за пасищата, мерите и ливадите от  Общинския поземлен фонд (ОПФ) по цена, определена по пазарен механизъм, но „не по-ниска от средното годишно рентно плащане за землището или общината“ (чл. 100, ал. 9). Самото средно годишно рентно плащане за съответно землище или общината се определя (от комисия, назначена със заповед на директора на областна дирекция „Земеделие“) въз основа на предоставени от общинската служба по земеделие данни за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база на повече от половината регистрирани в службата договори. Иначе казано – пазарна цена, ама не съвсем?!
 
С ДРУГИ думи - текстът на чл. 100, ал. 9 от ППЗСПЗЗ поставя минимално ценово ниво, определено от държавната администрация, с което на практика се видоизменя идеята за предоставянето на тези земи по действителна пазарна цена. Така например цените на ливадите скачат средно 8 пъти и има риск това да доведе до демотивация на немалък брой животновъди; и процесът, който няколко години поред имаше посока на оживление, да бъде стопиран.
 
НА ПОСЛЕДНОТО заседание на местния парламент (26 март) г-жа Михайлова запозна с проблема общинските съветници. Пояснено бе, че ситуацията, пред която са изправени двете страни – животновъдите арендатори и общинската администрацията в Троян, която отдава под аренда/наем земите от общинския поземлен фонд, се утежнява допълнително от един специфичен факт. Този факт е, че през последните три години Община Троян поддържа изключително ниски ценови нива при предоставянето за индивидуално ползване на пасища от общинския поземлен фонд, като таксата е символична - само 1.00 лв./дка. Мотивът на общинското ръководство, подчерта кметът, е ясен – подкрепа на земеделските производители; и това е една политика, която е целенасочена, последователна и дава резултат – в последните няколко години се регистрира оживление в животновъдния сектор и нарастване броя на хората, работещи в отрасъла.
 
„ОСОБЕНО ни тревожи това, че с промените нашата Община (а и общините изобщо) и този път се лишава от правото да води своя собствена политика“, изрази притеснението си пред съветниците троянският градоначалник. Но все пак има очаквания, че е в рамките на месеца (април) законодателният орган ще реагира по съответния начин. В тази посока бе и състоялата се в понеделник, 30 март, в Троян среща на г-жа Михайлова, организирана по нейно настояване, с депутатите от Ловешкия избирателен район, на която се постави проблемът и бе поискано съдействие за спешна законодателна промяна.
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!