На 18 юли Министерството на земеделието обяви, че започват проверките на терен за допустимите за подпомагане площи. По план те трябва да приключат до 16 септември. 

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

Нека си припомним какви са критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ съгласно изискванията на Наредба № 2 от 26 март 2018 г.

Обработваеми земи

Те са допустими за подпомагане, когато са засети със земеделска култура, която е налична или може да бъде установена чрез растителните остатъци от нея. 

Производствени постоянно затревени площи (за паша или за косене) 

Те са допустими за подпомагане, когато на тях едновременно има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0,5 м (за орлова папрат, чемерика, айлант, къпина, клек, хвойна, аморфа, независимо от височината), които са с мозаечно разположение; има мозаечно разположени сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени, които заемат не повече от 10% от общата площ след изключване на неподходящите за подпомагане площи и когато следите от паша или косене са разпознаваеми през цялата календарна година.

Трайни насаждения

Те са допустими за подпомагане, когато: 
1. най-малко 70% от растенията в парцела след изключване на неподходящите за подпомагане площи са живи/неизсъхнали (с изключение на многогодишните медицински и ароматни култури и ягодоплодните видове) и 
2. почвената повърхност в междуредията се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или 14 ливадно зачимяване), следите от които са разпознаваеми през цялата календарна година.

Земи под угар

Тези непроизводствени площи, част от обработваемите земи, са допустими за подпомагане, когато върху тях е извършена най-малко една почвена обработка (изораване, дисковане) от 1 януари до 31 май на годината на кандидатстване, има разпознаваеми през цялата календарна година следи от дейностите по поддръжка на площта в годно за производство състояние и се поддържа максимална височина на тревостоя от 0,5 м.

Съгласно Наредба № 2 от 26 март 2018 г. допустими за подпомагане са и земеделските площи, поддържани в състояние, годно за производство, в случай че е приложена поне една от следните дейности: 

1. за обработваеми земи – изораване, дисковане, косене на тревата без изнасяне на сено/сенаж, обработка с хербициди; 
2. за постоянно затревени площи – косене на тревата без изнасяне на сено/сенаж.

В заповедта на земеделския министър може да проверите още как се определят физическите блокове за проверка, как се извършва тя и какви са правилата за повторни и контролни проверки.