Стартират теренните проверки на физическите блокове за Кампания 2022 г. Чрез тях ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), съобщават от Министерството на земеделието.

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

Целта е да се установи дали площите във ФБл, както и заявените извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022 г. отговарят нa критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Проверките касаят и определяне или актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване.

На контрол подлежат и ФБл, в които са заявени площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци. В това число влизат и такива, при които към момента на заявяване посочената култура не отговаря на начина на трайно ползване на физическия блок.

Срокът за физическото приключване на проверките и отразяване на резултатите е 2 септември за областите с под 300 ФБл за проверка и 16 септември за останалите области.

Областните дирекции „Земеделие” организират извършването на проверките, гласи заповед на земеделския министър. Те могат да се провеждат и без присъствието на земеделските стопани, когато по обективни причини не е бил осъществен контакт с него или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.

Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици за проверка, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки ще бъдат публикувани на интернет страниците на съответната ОД „Земеделие”, както и на информационните табла в ОДЗ и всички общински служби по земеделие в областта.

В резултат на събраните данни и предстоящата дешифрация на Цифровата ортофото карта от новото самолетно/сателитно заснемане ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2022 г.