Държавната политика в аграрния сектор е насочена към повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие и подобряване условията на труд и качеството на живот в селските райони, при ефективно използване на средствата от европейските фондове, устойчиво управление на природните ресурси и спазване на високи стандарти за безопасност на храните. Това е записано в приоритетите за следващата година в аграрния доклад на министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 
 
 
Като приоритет номер 1 в доклада се посочва постигане на устойчиво, конкурентоспособно и пазарно ориентирано селско стопанство. По този приоритет от ведомството си поставят няколко цели. 
 
Първата е да се осигури финансова подкрепа с фокус върху малките и средните земеделски предприятия и стимулирането на доходоносно селскостопанско производство и равнопоставеност на пазара. Като мярка за това се посочва максималното усвояване на евросредства.
 
В тази връзка от МЗХГ смятат да договорят и разплатят финансовите средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) при спазване на сроковете, предвидени в индикативната годишна програма за 2018 г., намаляване на сроковете за обработка на документи от администрацията и опростяване на процедурите за кандидатстване. 
 
Също така се планира да се подпомогнат малки стопанства, които имат потенциал да увеличат производството си и да навлязат на пазара, чрез Тематична подпрограма за малките земеделски стопанства към ПРСР 2014-2020 г. 
 
Предвижда се създаването на условия за успешно провеждане на Кампания `2018 по директните плащания по Първи стълб на ОСП, а също така и прилагане на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България 2014 - 2018 г. 
 
 
Друго съществено действие, според МЗХГ в тази посока е прилагането на Националната програма по пчеларство 2017 - 2019 г. 
Следващата мярка, която от агроведомството залагат е запазването на съществуващите и въвеждане на нови схеми за държавна подкрепа и осигуряване на финансов ресурс за прилагане на схеми за преходна национална помощ в растениевъдството и в животновъдството. 
 
Това ще стане чрез насърчаване на инвестиционния процес в земеделието, което означава данъчни облекчения за инвестиции в земеделските стопанства; подкрепа за изграждане на фермерски пазари, предоставяне на отстъпка от стойността на акциза върху газьола и др.
 
Също така се планира стимулиране на повишаването на продуктивността и качеството на произведената продукция в растениевъдството и животновъдството. Това ще стане чрез схеми за опазване на генетичните ресурси и използването на качествени семена; схеми за поемане на ангажименти за хуманно отношение към свине и птици и др.
 
От МЗХГ предвиждат още прилагане на схеми за държавни помощи за насърчаване участието на земеделски производители в международни панаири и изложения, а също така и осигуряване на финансов ресурс за прилагане на схеми за преходна национална помощ в растениевъдството и в животновъдството. 
 
Втората цел е да се продължи изпълнението на политиките на балансирано и диверсифицирано земеделие. 
Като мярка за това се посочва приоритизиране на интензивните сектори в земеделието за преодоляване на структурния дисбаланс на отрасъла. 
 
Това ще стане чрез прилагане на схеми за обвързано с производството по Първи стълб на ОСП за приоритетно подпомагане на интензивните сектори „Животновъдство”, „Плодове и зеленчуци”, „Протеинови култури“. 
 
Друга мярка по втората цел е оптимизирането на поземлените отношения за гарантиране ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност. 
 
 
Това ще стане чрез приемане на промени в нормативната уредба, регламентираща обществените отношения в сферата на собствеността и ползването на земите. 
 
Също така се планира насърчаване на доброволната поземлена комасация за целите на земеделското производство, а също така и ефективно управление на държавния поземлен фонд. 
 
Следващата мярка, която се маркира за изпълнението на целта е създаването на оптимални условия за развитие на ефективно поливно земеделие и превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии. Това ще стане чрез реализиране на дейности за реконструкция и изграждане на необходимата инфраструктура за предпазване от вредното въздействие на водите, реализиране на инвестиционни проекти в напояването и предпазването от вредното въздействие на водите по ПРСР 2014-2020 г. за инвестиционни разходи, свързани с напояване в рамките на земеделските стопанства. 
 
Набелязано е и оздравяване на „Напоителни системи“ ЕАД, гарантиращо развитието на хидромелиорациите. 
Последната мярка за изпълнение на тази цел е насърчаването на развитието на биологичното земеделие. 
 
Агроведомството планира това да стане чрез засилване на контрола за спазване на изискванията за производство на биологична продукция, с цел повишаване на доверието на потребителите. 
 
 
Също така се очаква да се прилага мярка 11 „Биологично земеделие“, за която обаче от месеци се твърди, че няма пари
Популяризирането на ползите от биологично произведените храни и продукти за човешкото здраве и биологичния метод на производство, също е залегнало в плана на министерството, като идеята е да се покаже, че този вид земеделие е щади околната среда и запазващ природните ресурси. 
 
Третата цел на МЗХГ успешното провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС и защита на позицията на България за силна и адекватна ОСП след 2020 г. 
 
Като една от мерките за това е осигуряването на приемственост на работата, извършена от Естонско председателство. Предвижда се и да се защити националния интерес при спазване на принципа на неутралност на председателството. Това ще стане чрез насочването на фокуса на дискусиите върху приоритетите на нашата страна. 
 
Следващата цел на агроминистерството е прилагането на комплексен подход за превенция и управление на рискове и кризи. Това означава усъвършенстване и подобряване на ефективността на системата за борба с градушките, като постигането на тази цел ще стане чрез продължаване на разширяването на системата за борба с това природно явление. 
 
Ще се използва системата от държавни помощи за компенсиране на загуби за земеделските стопани, в резултат от неблагоприятни природоклиматични и икономически условия това ще стане чрез прилагане на Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция, прилагане на Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби вследствие на неблагоприятни климатични условия, а също така и на Схемата за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия. Също така и на схеми за компенсиране на загуби вследствие на болести по растения и животни. 
 
Петата цел за следващата година в изпълнението на първия приоритет на МЗГХ е високо ниво на защита на здравето на животните и превенция срещу болестите по тях. 
 
Това ще се осъществи с няколко мерки, като първата е засилването на официалния контрол, гарантиращ ефективното прилагане на нормативната уредба. Това ще стане чрез провеждане на редовен контрол, базиран на оценка на риска. 
 
 
Ще се създадат условия за провеждане на адекватна профилактика на икономически важните болести по животните и по-ефективна организация за бързо овладяване на възникнали огнища на заболявания, като това ще стане с изпълнение на заложените мероприятия в Държавната профилактична програма и програми за надзор на болести по животните, ефективна комуникация с браншови организации и всички заинтересовани страни, имащи отношение към отглеждането на животни, хуманното отношение към тях и здравеопазването им. 
 
Министерството планира да насърчава и да съблюдава за спазването на изискванията за хуманно отношение към животните. Това ще стане чрез осъществяване на проверки за изпълнение на нормативните изисквания за хуманно отношение към животните, което осигурява качеството на добитите продукти от животински произход.
 
Също така и чрез използването на възможностите на държавните помощи за насърчаване на хуманното отношение към животните и чрез подпомагане по мярка 14 "Хуманно отношение към животните". 
 
Предвижда се една от мерките да бъде ускоряване на въвеждането на новите изисквания към средствата за идентификация на животните и пчелните семейства. Това ще стане с промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, относно дейностите по идентификацията на животните и проследимост на движението им в страната и по осъществявания в тази връзка официален контрол. 
 
Планира се и въвеждане на използването на електронен идентификатор. Последната мярка за изпълнението на тази цел е осигуряването на адекватна система за събиране и обезвреждане на странични животински продукти, като това ще стане чрез изпълнение на мерките от плана за действие за обезвреждане на странични животински продукти
 
Шестата цел, заложена в този приоритет е превръщането на националните аграрни научни звена в движеща сила за иновации в аграрния бизнес.
 
 
Това ще стане чрез модернизиране на научната инфраструктура, прилагане на мерки от ПРСР 2014-2020 г. за финансово подпомагане на сътрудничеството с научната общност за внедряването на иновативни решения и практики в земеделското производство, провеждане на разяснителни информационни събития, в т.ч. семинари и срещи и консултации със земеделски производители за разясняване на предимствата и възможностите за модернизиране на стопанствата и внедряването на иновации, в т. ч. за малките и средни земеделски стопанства. 
 
Създаването на ясни правила за функционирането на браншовите организации и регламентиране на взаимоотношенията с държавните органи и местната власт е седмата цел на министерството в този първи приоритет, заложен за следващата година. 
Това ще стане с приемане на Закон за браншовите организации, който ясно да дефинира и идентифицира представителните структури на бранша и регламентира взаимоотношенията между тях и държавата.