През тази седмица на редовното си заседание министрите в Кабинета Борисов приеха управленската си програма за периода 2015-2020 година. 

Под точка 14 са поставени приоритетите за селскостопанския сектор и горите:


14. ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ГОРИ
 
ПРИОРИТЕТ 14.1. ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА БАЛАНСИРАНО, МОДЕРНО, УСТОЙЧИВО И АДАПТИРАНО КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ЗЕМЕДЕЛИЕ. ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА НАРЕД С ГАРАНТИРАНАТА ХРАНИТЕЛНА СИГУРНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Администрацията на Министерския съвет
 
Цел 1: Преодоляване на структурния дисбаланс и насърчаване на равномерното развитие на отделните направления в животновъдния и растениевъдния сектор
Мерки:
Прилагане на схеми за финансова подкрепа на Сектор „Животновъдство”
Прилагане на схеми за финансова подкрепа на Сектор „Растениевъдство”
Анализ на подкрепата с държавни помощи и оценка на възможностите за оптималното им насочване с оглед гарантиране на подкрепа за най-нуждаещите се сектори и дейности
 
Цел 2: По-добро управление на риска в земеделието
Мерки:
Въвеждане на правила за управление на риска в земеделието – системи за застраховане, взаимоспомагателни фондове и др.
Използване на възможностите на гаранционни фондове за подобряване на достъпа до финансиране на земеделските производители
 
Цел 3: Създаване на оптимални условия за развитие на ефективно поливно земеделие
Мерки:
Изготвяне на проекти на стратегии за управление на отраслите „Хидромелиорации” и „Защита от вредното въздействие на водите”
Промяна в институционалната и нормативната рамка
Изготвяне на интегрирани инвестиционни планове, програми и водещи проекти на ниво речен басейн
Реконструкция и изграждане на необходимата за напояване инфраструктура
Реализиране на инвестиционни проекти в напояването и предпазването от вредното въздействие на водите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
 
 
Цел 4: Високо ниво на защита на човешкото здраве и интересите на потребителите по отношение на храните чрез прилагането на интегриран подход на контрол по цялата хранителна верига
Мерки:
Осъществяване на интегриран контрол по безопасността и качеството на храните
Гарантиране на здравословния статус на животните чрез провеждане на профилактични мероприятия, диагностични изследвания и надзор на болести по животните
Въвеждане на нов административен подход и финансиране на дейностите по здравеопазване на животните. Извършване на структурни промени в Българската агенция по безопасност на храните
 
Цел 5: Устойчиво развитие на рибарството и аквакултурите
Мерки:
Подкрепа за инвестиции за модернизиране на флота, въвеждане на иновационни технологии в производството на аквакултури и рибопреработка
Актуализация на нормативната база в рибарството и аквакултурите
Прилагане на екосистемен подход в управлението на морската среда и вътрешните водоеми
Подкрепа за устойчиво развитие на дребномащабния рибарски сектор
 
Цел 6: Създаване на законови условия за формирането на цена на поливната вода, както и стимулиране развитието на зеленчукопроизводство и трайни насаждения
Мерки:
Промяна в нормативната уредба, свързана с придобиването и отнемането от сдруженията за напояване на правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, включена в имуществото на еднолични търговски дружества с държавно имущество
 
Цел 7: Отделяне на дейността по опазване на водоизточниците на бюджетна издръжка
Мерки:
Преструктуриране на търговските дружества „Напоителни системи” ЕАД и „Земинвест” ЕАД
 
Цел 8: Повишаване на доходите на земеделските производители чрез прилагане на директните плащания, насърчаване сдружаването на производителите и подобряване на техните позиции във веригата за предлагане на земеделски продукти
Мерки: 
Подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци 
Прилагане на многопластовата структура на директните плащания
 
Цел 9: Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата
Мерки: 
Финансиране на земеделските стопанства чрез Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, ПРСР 2014-2020 г.
 
Цел 10: Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията
Мерки: 
Финансиране на земеделските стопанства чрез Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, ПРСР 2014-2020 г.
Финансиране на земеделските стопанства чрез Мярка 6 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ ПРСР 2014-2020 г.
 
Цел 11: Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига 
Мерки: 
Финансиране чрез Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на земеделски продукти“, ПРСР 2014-2020 г.
 
ПРИОРИТЕТ 14.2. УСТОЙЧИВО И МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ
Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните, Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката
 
Цел 12: Включване на гражданското общество в управлението на горските ресурси
Мерки: 
Изготвяне и приемане на Наредба за инвентаризация на горските територии и изготвяне на областни планове за развитие на горските територии
Увеличаване площта на земеделските гори
Сертификация на горите и продуктите от тях
 
Цел 13: Предвидима и устойчива среда за развитие на малкия и средния бизнес в сферата на добива и продажбата на дървесина и прозрачност при провеждане на процедурите
Мерки:
Провеждане и сключване на дългосрочни договори за добив и продажба на дървесина чрез прозрачни процедури
Допълване на Наредбата за възлагане на дейности в горските територии с текстове, които осигуряват обществен контрол при провеждането на процедурите и изпълнението на договорите
 
Цел 14: Увеличаване дела на зелената икономика, основана на гори, с 3% (основна стратегическа цел на ЕС)
Мерки:
Създаване на стимули за развитие на зелена икономика, основана на пазарни принципи
Разработване на Наредба за обществени екосистемни ползи, съгласно Глава 17 от Закона за горите
Провеждане на национална горска инвентаризация
 
Цел 15: Създаване на нови гори и прилагане на устойчивите практики за стопанисването на съществуващите гори
Мерки:
Финансиране на създаването на нови гори чрез Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“, ПРСР 2014-2020 г. 
 
ПРИОРИТЕТ 14.3. ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕЗАКОННАТА СЕЧ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ. НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА НА ТЪРГОВИЯТА СЪС СУРОВА ДЪРВЕСИНА СЛЕД ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕФЕКТ; ПРИ НЕОБХОДИМОСТ – НАЛАГАНЕ НА МОРАТОРИУМ
Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните
 
Цел 16: Ограничаване на незаконната сеч на българските гори
Мерки: 
Осигуряване на пакет от мерки за изпълнение на разпоредбите на Закона за горите за опазване на горските територии от държавните предприятия и общински горски структури чрез:
Създаване на специализирани мобилни екипи във всяко държавно предприятие, Държавно горско стопанство и Държавно ловно стопанство, както и в общинските горски структури
Създаване на териториални единици за опазване на горите на ниво горско стопанство
Създаване и въвеждане на система за издаване на електронен превозен билет при транспортирането на дървесината чрез мобилна връзка в реално време
Система за издаване на превозен билет и електронен дневник за обектите за търговия и преработка на дървесина
Издавен на превозен билет чрез електронната система на Изпълнителната агенция по горите за временен горски склад
Въвеждане на пластини за маркиране на транспортираната дървесина
Промяна в Наказателния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания и Закона за горите с цел въвеждане на принудителен труд при невъзможност за заплащане на наложените административни наказания
 
Цел 17: Регулиране на обществените отношения между собствениците на горски имоти, стопанисващите дивеча и другите заинтересовани лица
Мерки:
Ограничаване на възможностите за ограждане на горски територии
Осигуряване на пълен достъп до информация на заинтересованите за интензивните ловни участъци и временните ограничения в тях
 
ПРИОРИТЕТ 14.4. НАСЪРЧАВАНЕ НА ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНИТЕ, КОНКУРЕНТНО-СПОСОБНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА И ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ЕВТИНА И ПО-КАЧЕСТВЕНА ХРАНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните
 
Цел 18: Модернизиране и технологично обновяване на стопанства и предприятия
Мерки:
Насърчаване на инвестиции в материални и нематериални активи
Подкрепа за внедряване на иновативни решения и практики в земеделското производство
 
Цел 19: По-висока професионална квалификация и информираност на земеделските производители
Мерки:
Стимулиране на трансфера на знания и информация
Прилагане на нов подход в развитието на съветническата дейност в земеделието – изграждане на съветническа мрежа, включваща и участници от неправителствения сектор
 
Цел 20: Опазване на биологичното разнообразие и генофонда в растениевъдството и животновъдството
Мерки:
Подкрепа на развъдната и селекционната дейност в животновъдството чрез механизмите на държавните помощи
Активно участие на научните институти на Селскостопанската академия и БАН в действията по опазване на генетичните ресурси и обогатяване на генетичната банка на страната
Създаване на правила за финансови стимули за фермерите за активно участие в дейностите по опазване и подобряване на генетичните ресурси
 
ПРИОРИТЕТ 14.5. ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ИНТЕНЗИВНИТЕ СЕКТОРИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – ЖИВОТНОВЪДСТВО, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, БИОЛОГИ-ЧНИ ПРОИЗВОДСТВА
Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните, Министерството на образованието и науката
 
Цел 21: Стабилизиране на уязвимите сектори и развитие на потенциала им
Мерки:
Максимално използване на възможностите по Първи стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП) за приоритетно подпомагане на секторите „Животновъдство” и „Плодове и зеленчуци”
Целенасочена инвестиционна подкрепа по ПРСР 2014-2020 г. за животновъдни стопанства и производители на плодове и зеленчуци
 
Цел 22: Развитие на биологичното земеделие
Мерки:
Финансова подкрепа за биологичното производство и улесняване на достъпа на производителите до национално и европейско финансиране
Приоритетно обезпечаване на кандидатите за биологично производство със съвети и информация, консултация и трансфер на знания и технологии чрез Селскостопанската академия, БАН и висшите училища
По-активен маркетинг на вътрешния пазар на биологични продукти
 
Цел 23: Директна подкрепа за секторите „Животновъдство” и „Производство на плодове и зеленчуци”
Мерки:
Нотифициране на 10 схеми за обвързана подкрепа, от които 6 за Сектор „Животновъдство” и 4 за Сектор „Растениевъдство” – за млечни крави, за месодайни крави и/или юници, за млечни крави, месодайни крави и биволици под селекционен контрол, за овце-майки и кози-майки, за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол, за биволи, за производство на плодове, за производство на зеленчуци и за протеинови култури
 
Цел 24: Предоставяне на приоритет на съответните интензивни сектори посредством критерий за оценка и целеви приеми
Мерки:
Прилагане на Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, ПРСР 2014-2020 г.
Прилагане на Мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, ПРСР 2014-2020 г.
 
Цел 25: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
Мерки:
Прилагане на Мярка 10 „Агроекология и климат“
Прилагане на Мярка 11 „Биологично земеделие“
Прилагане на Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и рамкова директива за водите“
Прилагане на Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“
 
ПРИОРИТЕТ 14.6. УСТОЙЧИВО ПАЗАРНО РАЗВИТИЕ НА МАКСИМАЛЕН БРОЙ ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ И НОВОРЕГИСТРИРАЩИТЕ СЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните
 
Цел 26: Стабилизиране на пазарните позиции на земеделските производители
Мерки:
Насърчаване на директните доставки на суровини и храни
Създаване на къси вериги на доставки
Стимулиране на сдружаването на земеделските производители
 
ПРИОРИТЕТ 14.7 ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ, НА ДРЕБНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, КОИТО УВЕЛИЧАВАТ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ И СЪЗДАВАТ РАБОТНИ МЕСТА
Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните
 
Цел 27: Увеличаване на добавената стойност на селскостопанската продукция и създаване на работни места
Мерки: 
Подкрепа на млади фермери по първи и втори стълб на ОСП
Подпомагане на малки пазарноориентирани стопанства по първи и втори стълб на ОСП
Нотифицирана схема за млади земеделски стопани на възраст до 40 години
Подкрепа за най-малките земеделски производители с улеснено кандидатстване и освобождаване от контрол по Кръстосаното съответствие чрез нотифицирана схема за дребни селскостопански производители
Завишена подкрепа на площ за първите до 30 ха на всяко земеделско стопанство чрез нотифицирана схема за преразпределително плащане
Подпомагане на малки стопанства, които имат потенциал да увеличат производството си и да навлязат на пазара, чрез Тематична подпрограма за малките земеделски стопанства
Прилагане на Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, ПРСР 2014-2020 г.
 
Цел 28: Подпомагане на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на цялата страна и микропредприятия за неземеделски дейности на територията на селските райони, които осигуряват устойчива заетост
Мерки:
Осигуряване на финансиране чрез Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, ПРСР 2014-2020 г.
Осигуряване на финансиране чрез Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, ПРСР 2014-2020 г.
 
ПРИОРИТЕТ 14.8. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С АКЦЕНТ ВЪРХУ МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС
Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните
 
Цел 29: Подобряване на качеството на живот в селските райони
Мерки:
Насърчаване на изграждането на местната инфраструктура, обновяване на селата, предлагането на местни основни услуги, опазване на местното културно и природно наследство
Насърчаване на стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони
Насърчаване на местното развитие чрез прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие/Лидер“
Поддържане на земеделските дейности в райони с природни или други специфични ограничения
Осигуряване на финансиране чрез Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, ПРСР 2014-2020 г.
 
ПРИОРИТЕТ 14.9. УРЕЖДАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ ЧРЕЗ ЗАЩИТА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И СТИМУЛИРАНЕ ОКРУПНЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ
Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните
 
Цел 30: Оптимизиране на поземлените отношения, гарантиращи ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност
Мерки:
Изработване на Кодекс на земята
Насърчаване на доброволната поземлена комасация за целите на земеделското производство
Ефективно управление на държавния и общинския поземлен фонд. Осигуряване на възможност за приоритетно отдаване под наем на държавни и общински пасища, мери и ливади на собственици на селскостопански животни
 
ПРИОРИТЕТ 14.10. ОРГАНИЗИРАНА МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЗА ТРАДИЦИОННИТЕ НИ УНИКАЛНИ ПРОДУКТИ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните
 
Цел 31: Повишаване на износа на традиционните ни качествени селскостопански продукти и утвърждаването на позициите им на чужди пазари 
Мерки:
Прилагане на програми за промотиране на земеделски и хранителни продукти на пазарите на ЕС и трети страни
Прилагане на програми за промотиране на земеделски и хранителни продукти на пазарите на ЕС и трети страни, финансирани по европейската схема за промоции
Участие на международни търговски форуми за популяризиране на традиционни за страната продукти (вина, млечни и месни продукти, биопродукти, етерични масла и др.)
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!