Световното търсене на селскостопански продукти се очаква да нарасне с 15% през следващото десетилетие. За сметка на това производителността ще се движи малко по-бързо, което ще промени цените на основните селскостопански стоки, твърди годишен доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Организацията по прехрана и земеделие (ФАО).

Най-скъпите страни в Европа според цените на храните

Този доклад разглежда перспективите за пазарите на селскостопански стоки. Според изчисленията в него цените на основните земеделски продукти, коригирани с инфлацията, ще останат на или под сегашните нива

Анализаторите са убедени, че технологиите, които фермерите внедряват в своите стопанства, ще увеличат техния добив и производителност, въпреки че използването на земеделска земя ще остане без изменения. Емисиите на парникови газове от селското стопанство се очаква да намалеят с 0.5% годишно, като за последното десетилетие този процент беше по-висок – 0.7%.

Производителите обаче са изправени пред нови предизвикателства. Сред тях са търговски войни, като тази между САЩ и Китай, разпространение на болести по растенията и животните, като Африканската чума по свинете, устойчивост срещу антибиотици, реакции срещу нови технологии за отглеждане на растения и все по-екстремни климатични аномалии.

ФАО: „Наред с осигуряването на храна, днешните фермери са важни пазители на природата и производители на възобновяема енергия.“

В световен мащаб се предвижда използването на зърнени храни да нарасне със 150 млн. тона за следващите 10 години. Това е ръст от 13%, като по-голям принос за него има търсенето на ориз и пшеница. Най-значим фактор за по-голямото потребление е бумът на населението в Африка, на юг от Сахара, и в Южна Азия.

„Регионите с бърз растеж на населението не са непременно тези, където производството на храни може да бъде увеличено по устойчив начин. Затова е важно всички правителства да поддържат открити, прозрачни и предсказуеми пазари на селскостопански и хранителни продукти“, призовава Кен Аш, директор на ОИСР.

Търсенето на фуражни култури се очаква да надхвърли растежа на животновъдството в страни, където този сектор върви към индустриално производство. От друга страна, използването на селскостопански стоки като изходна суровина за производство на биогорива се очаква да нарасне предимно в развиващите се страни.

Търговията със селскостопански стоки следва да се разшири през следващото десетилетие с около 1.3% на година. Този ръст е по-малък в сравнение с последните 10 години, когато той е бил 3.3%. Очаква се да се забави и растежът на световния внос. По отношение на износа както Латинска Америка, така и Европа вероятно ще увеличат продажбите си на външните пазари, се казва още в доклада.