Каква финансова помощ могат да получат пчеларите за услугата опрашване, бе тема на обсъждане на 16-ото заседание на Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план. Въпреки че то се проведе още на 10 декември 2021 г., проектът бе публикуван на страницата на Министерството на земеделието месец по-късно – на 14 януари 2022 г. 

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

Ето какво предлага екипът на земеделския министър Иван Иванов като подпомагане за пчеларите в рамките на агроекологичната мярка, което ще се прилага от 2023 г. Правим уговорката, че това не е окончателният вариант, а самите компенсаторни ставки тепърва ще се предлагат и разглеждат.

По мярката ще се поема ангажимент за естествено опрашване чрез преместване и разполагане на пчелни семейства в земи с медоносна растителност – трайни насаждения, плодове и зеленчуци, рапица и билки.

Ангажиментите са за период от пет години. Плащането се дава под формата на годишно плащане за пчелно семейство (кошер). 

Земеделските стопани или упълномощено лице трябва да преминат агроекологично обучение. Те следва да водят дневник (регистър) на стопанството за всички земеделски дейности, извършвани във връзка с поетия ангажимент.

Когато сумата по подадените заявления за подпомагане за дейности от мярката надвишава планирания бюджет, ще се използват критерии за подбор на заявленията.

Бенефициентите трябва да притежават минимум 10 броя пчелни семейства в пчелин, вписани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Броят на подпомаганите пчелни семейства следва да се запази до 80% от първоначално одобрения ангажимент. 

Максималния брой пчелни семейства, който се подпомага по мярката, е до 150 броя.

Ставката за компенсиране на пропуснати ползи и извършени разходи ще покрива 100% за от 10 до 60 пчелни семейства и 50% от 60 до 150 пчелни семейства включително.

Локализирането на пчелни семейства може да бъде извършвано чрез GPS локатори или приемно-предавателен протокол, включително други официални документи, удостоверяващи престоя на пчелните семейства от един месец на определеното място.

За да се спази бюджетният пакет, таван за стопанство може да се определи ежегодно. Тя ще бъде приложена към общата сума на плащането, отпуснато на бенефициента, съгласно степента, в която е ангажиран.