Европейският съюз (ЕС) отглежда съществен брой животни, като по данни на Евростат от декември 2019 г. те са 143 млн. свине, 77 млн. говеда, 62 мкн. овце и 12 млн. кози.

Статистика: Смесените животновъдни стопанства нямат потенциал

Как обаче са разпределени тези бройки в страните членки и кои са основните производители в ЕС? 

От графиката на Евростат става ясно, че по-голямата част от добитъка в ЕС се отглежда само в няколко държави. Като цяло закономерността е следната - по-големите имат най-много добитък:

- Испания отглежда 22% от свинете, 9% от говедата, 25% от овцете  и 23% от козите в ЕС;
- Германия стопанисва 18% от свинете и 15% от говедата в ЕС;
- Франция представлява 9% от свинете, 24% от говедата и 12% от овцете в ЕС.

Ясно се открояват и някои страни членки, които са се фокусирали само в едно или две направления:

- Дания представлява 9% от популацията на свине в ЕС, а Холандия - още 8%;
- Ирландия отглежда 9% от популацията на говеда в ЕС;
- Гърция се грижи за 14% от овцете в ЕС и 31% от козите.

В графиката на Евростат България заема 17-о място, като от различните направления в животновъдството най-много са овцете. 

Развитие на популацията на добитъка в ЕС

По данни на Евростат между 2010 и 2019 г. има колебания в популацията на четирите основни категории животни. Популацията на свине в ЕС достига максимума от почти 146 милиона през 2017 г., а след това отново бележи спад. Въпреки това през 2019 г. броят на свинете все още е бил с 3% по-висок спрямо 2010 г.

През същия период, популацията на едър рогат добитък достига връх от близо 80 милиона през 2016 г. (увеличение от 3% спрямо 2010 г.), преди отново да спадне през следващите три години. През 2019 г. този сектор бележи спад от близо 1% спрямо 2010 г.

За разлика от говедата обаче между 2010 и 2019 г. популацията на овцете и козите поддържа тенденция надолу, спадайки съответно със 7% и 8% през 2019 г. в сравнение с 2010 г. в целия ЕС.