Как да подготвим проектно предложение и да го подадем успешно чрез ИСУН – това беше акцентът на среща в Балчик, организирана от Областния информационен център (ОИЦ) в Добрич и Местна инициативна група (МИГ) „Балчик-Генерал Тошево”.

Нито един срок за прием по ПРСР не е спазен

На нея се събраха представители на бизнеса, земеделски производители, общински експерти. Геновева Друмева, управител на ОИЦ, демонстрира нагледно стъпките в процеса на подаване на проектно предложение чрез Информационната система за управление и наблюдение - ИСУН.

Обяснени бяха стъпките по регистрация и създаване на потребителски профил, попълването, проверката и редакцията на електронния формуляр. Задължително изискване е потребителят да има профил в системата ИСУН и да работи с електронен подпис.

Системата има функция за проверка на проектното предложение, с което се минимизират грешки или непопълнени полета.

Подадените бизнес-планове се оценяват в ИСУН 2020, като автоматично се разпределят между членовете на оценителните комисии, което от своя страна осигурява по-голяма прозрачност на процеса.

Показани бяха и някои от новите функционалности на публичния модул на системата, чиито данни се генерират от подадените и изпълняващите се проекти.

Системата ИСУН 2020 е достъпна 24 часа от всяка една точка с достъп до интернет, което позволява на кандидатите да работят върху проектното си предложение по всяко време. Целта е да се минимизират грешките, поясни Геновева Друмева.

Екипът на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ представи актуалните мерки от Стратегията за „Водено от общностите местно развитие“.

Отворената процедура по мярка 19.2/4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е насочена към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

Допустими кандидати са земеделски стопани, признати групи или организации на производителите, еднолични търговци и юридически лица. Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30.01.2020 г.

Следващата представена процедура е по мярка 19.2/6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ и цели са насърчаване на заетостта, стартиране и развитие на неземеделски дейности в селските райони.

По нея могат да кандидатстват земеделски стопани, микропредприятия и занаятчии, които искат да произвеждат или продават неземеделски продукти или да развиват услуги и в други сектори. По тази процедура предстои обвяване на прием в началото на 2020 г.