Промени в Закона за горите целят да улеснят процедурата по устройване на постоянни пчелини в поземлени имоти в горски територии, които са държавна собственост.

Решено: Пчелините ще се регистрират само в БАБХ

В проектодокумента, одобрен от Министерския съвет, се предлага договорът за учредяване на вещното право на ползване да се подписва от директора на държавното горско предприятие, на чиято територия ще се устройства пчелинът. 

До момента той се подписваше от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите. 

Определя се също минимална и максимална площ за едно пчелно семейство, като при устройване на постоянен или временен пчелин в поземлени имоти в горски територии се осигурява не по-малко от 3 кв. м и не повече от 10 кв. м площ.

Регламентира се и срокът на действие на разрешенията за временните пчелини, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.

Друга промяна е свързана с издаването на разрешително за устройване на постоянни пчелини в деня на подаване на заявлението, което на практика не може да се случи в срок. Затова той се изменя от 1 ден на 1 месец.