След измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), обнародвани в ДВ (брой 61 от 5 август 2016 г.) до участие в споразумение ще се допускат ползватели, които са изплатили задълженията си (по чл.37в, ал. 7 и по чл. 34) за земите (по чл.37в, ал. 3, т. 2) за предходните стопански години, както и задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд ( допълнението на чл. 37в, ал. 2, изр. четвърто) от  Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
 
Във връзка с чл. 37в, ал. 2 изр. шесто от ЗСПЗЗ (обн. в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.), в споразумението не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници, както и имоти с начин на трайно ползване пасища, мери, ливади и трайни насаждения.
 

Целият текст на указа може да видите тук:

 

Указ във връзка с промени в ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ брой 61 от 5 август 2016г.)