Европейският комисар за земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган настоя фермерите да получават подкрепа за изпълнение на мерки за опазване на водните ресурси, вместо да се санкционират заради проблемите.
 
 
Своите виждания за политиката по тази тема Хоган представи в изказването си по време на съвместна изява на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската комисия на тема "Пътят към промяна в политиката по водите в селското стопанство", днес в Брюксел.
 
Хоган припомни, че климатичните предизвикателства остават огромни. 2016-а беше рекордно топла и е най-топлата за три поредни години.
 
По данни на ООН, флората и фауната на планетата изчезват със скорост 1000 пъти по-висока от нормалното. Дърветата на Земята сега са едва 3 трилиона, докато само преди 40 години са били 6 трилиона.
 
Влошаването на качеството на водата, в резултат от замърсявания със селскостопански отпадъци, се очаква да доведе до намаляване на биологичното разнообразие в реките, езерата и влажните зони с около 1/3 в световен мащаб. Най-големи ще са загубите в Китай, Европа, Япония, Южна Азия и Южна Африка, отбеляза еврокомисарят.
 
 
Проучвания на ОИСР показват, че напояваното в селското стопанство си остава най-големият потребител на вода в световен мащаб - то представлява 70% от цялото водоползване.
 
Населението се увеличава, икономиките се разрастват, а водните ресурси се изчерпват и замърсяват с тревожна скорост. Устойчивото управление на водите е изричната цел на целта за устойчиво развитие. Затова глобалното селско стопанство е призвано да повишава своята производителност, като същевременно намалява въздействието си върху наличните количества и качеството на водата.
 
„Знаем, че селското стопанство и производството на храни са водноемки, така че ако искаме да отговорим на световното търсене на повече и по-добри храни, трябва да продължим да развиваме такива производствени системи и технологии, с помощта на които да направим селското стопанство по-продуктивно и по-ефективно от гледна точка на ресурсите“, подчерта Фил Хоган. 
 
Той припомни, че през 2000 г. Рамковата директива на ЕС за водите определи 2015 г. като краен срок за постигане на подобрение в сектора. По подобен начин Директивата за нитратите има измерим ефект върху намаляването на замърсяването на почвите със селскостопански азот. 
 
По отношение на употребата на продукти за растителна защита Директивата за пестицидите има за цел да намали рисковете и въздействието им върху човешкото здраве и околната среда.
 
 
„Независимо от всичко, ключовата фигура си остава фермерът“, каза Хоган. По думите му, трябва да се подготвят успешни политики и мерки, като се работи заедно с фермерите и се вземат под внимание техните нужди, а също и тези на цялото общество. 
 
ЕК предприе конкретни действия за подпомагане на бъдещо земеделие и на прецизното селско стопанство - конкретно чрез "Хоризонт 2020" и "Европейска инициатива за иновации".
 
„Убедени сме, че ефективността на използване на водата и качеството на водата могат да бъдат оптимизирани, като се използват по-добре новите технологии, например инструментите за обработка на големи бази данни, дистанционното наблюдение и изкуствения интелект“, допълни еврокомисарят.
 
Целта е да се максимизират както икономическата продукция, така и екологичните резултати на стопанствата. С други думи, трябва да се намерят решения за бъдещето, които носят едновременно ползи за фермерите и за околната среда .
 
„Земеделските стопани ще съдействат на този процес, ако бъдат стимулирани като част от решението, а не бъдат наказвани като част от проблема“, изтъкна Хоган. Четири главни дирекции в ЕК участват в разработването на електронна платформа в помощ на управлението на хранителните вещества в стопанствата на отделните ферми.
 
Инструментът ще интегрира информация от различни източници - от поземлените регистри, сателитни данни и проби от почвата. 
Ще може да се извършва двупосочен обмен на данни между земеделския стопанин и институциите за изпълнението на редица екологични ангажименти, като ефективността на използване на водата и намаляването на емисиите.
 
 
Това развитие има потенциал да опрости значително селскостопанските и административните задачи на земеделските стопани.
Страните членки и регионалните власти имат големи възможности да използват средствата от Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС) и подкрепата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), за да изпълняват проекти, свързани с водните ресурси, но първата крачка трябва да направят самите те, отбеляза еврокомисарят.