Регистърът на земеделските стопани ще остане недостъпен за подаване на документи по електронен път, независимо от стремежа за разширяване на електронните услуги за бизнеса.
 
 
Това стана ясно от „Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации по проекта на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани“, публикувана от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Участник в общественото обсъждане с потребителско име nenchosp поставя пред администрацията въпроса: „Електронно подаване кога? Единственото реално административно облекчение е електронно подаване на целия цикъл от документи по пререгистрацията. Всичко останало е повърхностно и бяга от същността на проблема с опашките, с безумното тичане между ОДЗ-та и ОСЗ-та, за да се подаде информация, която съответните така или иначе вече имат.“
 
Фермерът пита кога ще може необходимите документи да се подават с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите (НАП), или с квалифициран електронен подпис (КЕП)?
 
 
В коментар към предложението специалистите от МЗХГ са написали: „Приема се по принцип.“ Те не се ангажират с по-конкретен отговор, а допълват добре известния на земеделските стопани факт: „Към момента не е налице възможност за подаване на съответните документи по електронен път.“
 
За редица други предложения на участниците в обсъждането също е записано, че се приемат по принцип, но няма да бъдат включени като промени в наредбата сега, а ще се обсъждат при нейното следващо преразглеждане.
 
Такъв е случаят с предложението на tzviatkov текстът „Когато земеделските стопани отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект” да отпадне. Като мотив той посочва „намаляване на административната тежести във връзка със задължително прилагане на чл. 7, ал. 2 от Наредбата по отношение на описаната информация“.
 
Стопанин с потребителско име dinevaz също поставя въпрос, който администрацията отлага за неопределено време – при евентуално следващо преразглеждане на наредбата.
 
Снимка: pixabay.com
 
Той разказва, че сега култивираните гъби се заявяват с един код 3094 и това на пръв поглед не представлява проблем за земеделските производители, които отглеждат гъби, различни от печурка и кладница. 
 
„Проблемът идва при изчисляване на стандартен производствен обем (СПО), където има само два кода: 30941 за култивирани печурки и 30942 за култивирани кладници. Код за други видове култивирани гъби няма. Парадоксално е да си регистриран земеделски производител, а стопанството, което си изградил, да има СПО = 0, тъй като е включило в производствената си програма други различни от традиционните за страната видове култивирани гъби“, коментира фермерът. 
 
Той предлага допълване на кодове в Таблица 2 от анкетния формуляр по Наредба № 3/1999 г., включително със създаване на самостоятелен код за други видове култивирани гъби. От коментар на специалистите в министерството става ясно, че това също ще бъде обмислено, но не сега, а при следващо изменение и допълнение на наредбата.