Ако смятате да кандидатстване по мерки от ПРСР за следващите 7 години, е желателно да се запознаете с актуализираната таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства, определен въз основа на стандартен производствен обем (СПО). 

ВИЖТЕ окончателната таблица за СПО в детайли

Таблицата ще бъде решаваща за приемите по Втори стълб както в двугодишния период на преход, така и в новия програмен период на ОСП до 2027 г. По нея ще може да изчислите дали се вписвате в критериите за допустимост за подпомагане.

Проектът беше представен пред бранша на 11 януари. По-късно беше подложен на обществено обсъждане до 18 февруари, а на 24 февруари таблицата е вече качена на сайта на земеделското министерство заедно с инструкция за попълването й.

Въпреки че някои браншовици реагираха остро на първоначално предложените стойности, определяйки ги като „изкривени“ и не отговарящи на действителността, не откриваме разлика между проекта на таблица и окончателно одобрения вариант. 

Има допълнения единствено в частта за проверка на фуражния баланс, където е записано следното:

Уточнено е, че под фуражни култури се имат предвид царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, пасища и мери, коноп-семена за фураж и други фуражни култури.

Преживните животни включват: телета и малачета до 1г.; телета и малачета над 1 г. и под 2 г. мъжки и женски; телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини; млечни крави и биволици; крави от месодайни породи; овце – млечни и овце – месодайни; други овце; кози майки; други кози.

В повечето случаи стопанствата са във фуражен баланс, т.е. има съответствие между отглежданите от тях преживни животни, коне и други еднокопитни животни и фуражните култури и СПО на фуражните култури не надвишава тази на тези животни. В този случай СПО на фуражите не се включва в общия икономически размер на стопанството.

Фуражен излишък има тогава, когато СПО на фуражните култури надвишава този на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни. В този случай разликата между сумата от СПО на фуражните култури и на животните се включва в общия икономически размер на стопанството, а не цялата сума от СПО на фуражните култури, уточняват от Министерството на земеделието.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg