Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство, определен въз основа на СПО