Повечето грешки в политиката за развитие на селските райони се дължат на нарушаване на условията, определени от държавите членки. Техните контролни органи е можело и е трябвало да установят и коригират повечето грешки, касаещи инвестиционните мерки в програмите за развитие на селските райони. Системите им за контрол са неефективни, защото проверките не са изчерпателни и са базирани на недостатъчна информация. Това е записано в доклад на Европейската сметна палата (ЕСП).
 
„Важно е да се разбере защо процентът на грешки в политиката за развитие на селските райони е неприемливо висок. За да бъде намален е необходимо да се намери точния баланс между броя и сложността на правилата, регулиращи разходите — което ще помогне да се постигнат целите на политиката като подобряване на конкурентоспособността в селското стопанство — и да се положат усилия за да се осигури спазването на тези правила“, коментира Rasa Budbergytė, членът на ЕСП, отговорен за изготвянето на доклада.
 
През програмния период 2007—2013 г. ЕС и държавите членки отделят над 150 млрд. евро за политиката за развитие на селските райони, почти равно разпределени между инвестиционните мерки и помощите, обвързани с площ. Разходите за развитие на селските райони се изпълняват при споделено управление между държавите членки и Комисията. Държавите членки отговарят за изпълнението на програмите за развитие на селските райони на подходящото териториално ниво, съгласно техните собствени институционални механизми. Комисията отговаря за надзора на държавите членки, за да гарантира, че те изпълняват своите задължения.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!