На 13 август в Държавен вестник беше обнародвана изменената Наредба 11 за условията и реда за прилагане на мерки 211 и 212 от Програмата за развитие на селските райони. Това са двете мерки, които касаят необлагодетелстваните райони и земеделските стопани, които развиват дейсността си в такива региони на страната. Обнародвенто на Наредбата беше дългоочаквано от тези стопани, които заради проблеми със застъпвания и други, не получиха плащане по мерките.

За новостите в Наредба 11, причината за забавянето на плащанията, сроковете за плащане Фермер.БГ разговаря с Елена Иванова, Началник отдел Конкурентоспособност, селски райони и компенсаторни плащания в Дирекция Развитие на селските райони в МЗХ:
 


 

Г-жо Иванова, какви промени бяха направени в Наредба 11 за условията и реда за прилагане на мерки 211 и 212 от Програмата за развитие на селските райони?
Действително направихме изменения в Наредба 11, които вчера бяха обнародвани в Държавен вестник. С тези изменения се променя начинът на изчсление на финансовата помощ по двете мерки.

Какво означава това?
Ще ви го обясня с пример – Преди изменението на Наредбата начинът на изчисление беше следният: Земеделски стопанин кандидатства с 200 хка по мярка 211, например. След извършване на всички административни проверки и проверки на място от страна на експертите от Държавен фонд Земеделие се установява, че има недопустими 10 хка. Те се приспадат от общата заявена площ от 200 хка и размерът на финансовата помощ се изчисляваяе въз основа на допустимите 190 хка – според съответните ставки – до 50 хка, от 50 до 100 хка и над 100 хка. Важно е тук да вметна, че размерът на ставките, размерът на компенсаторните плащания не се променя. Сега, след изменението на Наредбата новият начин на изчисление на финансовата помощ – при заявени 200 хка – върху всички заявени хектари, размерът на финансовата помощ се изчислява според съответните ставки. Недопустимата площ в размер на 10 хка, например, се приспада от общите заявени 200 хка след като вече е заявен общият размер на финансовата помощ.

Това означава ли, че се прави плащането и след това, ако е необходимо, ще се връщат средства?
Не. Това се случва на етап оторизиране – изчисление на финансовата помощ в ДФЗ?

Касае ли пряко земеделците?
Не, не касае пряко земеделските стопани. Всичко е въпрос на административно изчисление на помощта в ДФЗ. Начинът на изчисляване на финансовата помощ се промени и по двете мерки.

В новата Наредба се посочва, че ДФЗ ще изплаща финансовата помощ в периода след 1 декември на годината на кандидатстване без да е посочен краен срок – 30 юни, както беше до сега...?
Да, този срок е бил сложен в Наредбата преди време с цел да бъдат извършвани максимално бързо плащанияата към земеделските стопани. Не сме задължени или ограничени обаче да извършваме тези плащания в рамките на една година. Тук говорим за мерки от Програмата за развитие на селските райони и съгласно европейското законодателство те могат да бъдат платени в рамките на 2 години. Сега срокът 30 юни е махнат, за да не нарушим законодателството с ограничението, което сами сме си поставили.

[news]
Наредбата беше обнародвана вчера в ДВ. Това означава ли, че стопаните, които все още не са получили плащания за необлагодетелствани райони, ще ги получат скоро? И, разбира се, в какви срокове?
Да, точно това означава – ще се извърши плащането в максимано кратки срокове на стопаните, кандидатствали през 2012г., при които е имало нередности и вече са отстранени. Плащанията ще се извършат в рамките на 2 до 3 седмици.

Какво наложи промените в Наредба 11 точно в този момент?
Както в България, така и във всички страни-членки на ЕС, всяка година Европейската сметна палата извършва одитно посещение като целта на проверките, които извършва ЕСП е да се провери коректността на извършване на административните дейности и проверките на място. В началото на тази година се проведе такова посещение и в България и от ЕСП отправиха препоръка към нас по тези две мерки да бъде прецизиран начинът на изчисление на финансовата помощ. Докладът с препоръката излезе през пролетта и ние предприехме съответните действия за промяна.
Подчертавам, че това са регулярни одити на Сметната палата във всяка една държава-членка и се проверяват както ПРСР, така и директните плащания.

Колко земеделски производители, които са имали застъпвания и други проблеми при кандидатстването, все още очакват плащания по НР1 и НР2 за 2012 г.?
За Кампания 2012 по мярка 211 са подадени над 27 хил. заявления., от които около 200 не са били платени. По мярка 212 за кампания 2012 са подадени над 11 хил. заявления и в момента има малко над 100, които очакват плащане.

Защо въвеждането на тези промени забави плащането, при положение, че стопаните бяха кандидатствали и очакваха плащане при стария вариант на Наредбата?
Нормално е в момента, в който имаме отправена препоръка от ЕСП или друг проверяващ орган, да предприемем някакви действия – в случая да изменим Наредбата и в процеса на изменение, колегите от Фонд Земеделие следва наистина да изчакат да се извършат измененията, за да приключат обработката. А чисто юридически Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в ДВ и се прилага към всички неприключили към момента заявления – включително и тези от 2012, при които са били установени някакви проблеми.
Искам да припомня, че през последните две години плащанията не само по НР 1 и НР 2, но и по НАТУРА 2000 и Агроекология, се извършват през месец декември на настоящата година. Тази година ще направим всичко възможно отново да бъдат извършени плащанията още през месец декември.


Интервю на София БЕЛЧЕВА, Фермер.БГ

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!