На среща в МОСВ между експерти от дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерството на околната среда и водите, от Министерството на земеделието и храните, от Държавен фонд „Земеделие“ и представители на животновъдни сдружения, беше обсъдена новата Тарифа на таксите за разрешените ползвания в защитени територии изключителна държавна собственост – в частност новите цени за паша в Националните паркове в България. 
[news]

След проведени обществени консултации и междуведомствено съгласуване, миналата седмица правителството прие новата тарифа. В рамките на съгласувателната процедура не са постъпвали предложения и коментари относно цените за пашуване, освен едно предложение от природозащитна организация за по-високи цени, което МОСВ отхвърли. 
 
След приемане на тарифата, недоволни членове на животновъдни сдружения поискаха спешна среща за обсъждане на новите цени, на която бяха изслушани аргументите им. Представителите на МОСВ предложиха на Министерство на земеделието и храните, което провежда политиката по животновъдство, до понеделник да изготви мотивирано предложение за изменение на тарифата в тази и част. Участниците в срещата се обединиха около становището на МОСВ. 
 
На 5 април 2016 г. ще се състои нова среща, на която да се обсъди предложението на компетентното ведомство (МЗХ).