Физическите лица, които се занимават със селскостопанска дейност и са регистрирани като земеделски стопани имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през следващата година, информираха от офиса на НАП в Плевен.
 
В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци, данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция се преотстъпва в размер до 60 на сто при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделските стопани. Те ще трябва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.
 
Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа се упражнява чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на предходната година, като веднъж подадена декларацията важи за целия петгодишен период, през който лицето ще се облага по реда, предвиден за едноличните търговци. Образец на декларацията може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офисите за обслужване на НАП в цялата страна, а крайния срок за подаване е 30 декември - последния работен ден на настоящата година.
 
Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице, както и чрез пощенски оператор.
 
Повече информация и консултации за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на националния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор, както и в офисите на НАП.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!