Местната инициативна група „Добричка” удължава срока по втория прием на проектни предложения до 30 април по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти, съобщиха от сдружението.
 
 
Могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, които имат минимален стандартен производствен обем не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро. Допустими са още еднолични търговци и юридически лица, които отговарят на понятието за микро-, малко или средно предприятие. 
 
Подмярка 4.2 финансира инвестиции, свързани с изграждане или модернизиране на сгради за земеделското производство и маркетинг, разясниха още от МИГ „Добричка”. Ще се подкрепят бизнес планове за нови технологии, включително и такива, свързани с къси вериги на доставка и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес. 
Допустими за финансиране са инвестиции за преработка, охлаждане, замразяване и сушене на плодове, зеленчуци, билки с цел запазване качеството на продукцията.
 
Финансовата помощ е насочена още към секторите мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци, гъби, пчелен мед и пчелни продукти. Ще се финансират зърнени, мелничарски и нишестени производства с изключение на това за хляб и тестени изделия. Подмярка 4.2 подкрепя инвестиции в технически и медицински култури, включително билки, с изключение на производството на тютюн и захар. В сферата на подпомагането са включени още производство на фуражи за животни и производство на гроздова мъст, вино и оцет.
 
От МИГ „Добричка” разясниха, че настоящият прием е втори по процедурата и се обявява поради наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на първия прием в размер на 270 хил.лв. Минималният размер на подпомагането за един проект е 10 000 лв., а максималният – 200 000 лв. Финансовата помощ е в размер на 50 % от общите допустими разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия.
 
С най-много точки ще се оценяват проектите, свързани с въвеждането на иновации и прилагането на нови практики за дадено населено място. Ако бизнес-планът предвижда преработка на собствени земеделски суровини или продукти, също се предвиждат повече точки в ранкинга. С предимство са и проектите от чувствителните сектори като животновъдство, пчеларство, етерично-маслени култури, зеленчуци и овошки. Ако инвестицията предвижда създаване на повече от две работни места, също се увеличава броят на точките при оценката. Проекти с по-малко от 30 точки ще бъдат отхвърлени. 
 
Общата стойност на подадените през 2018 г. проектни предложения по подмярка 4.2 е близо 441 хил. лв.