В Информационния център на ЕС (ул. "Московска" 9") ще бъдат представени новите законодателни предложения на Европейската комисия в областта на Общата селскостопанска политика - ОСП  от г-н Вили Шулц Греве, експерт в Генерална дирекция "Земеделие и Развитие на селските райони". Предложенията се отнасят основно до модернизирането на системите за директни плащания, пазарните инструменти и политиката за развитие на селските райони.

Представителите на държавните институции и на организациите в селскостопанския бранш ще имат възможност да се запознаят с предложенията за модернизиране на ОСП на 21 май 2008 г. от 10:30 часа в Информационния център на ЕС (ул. "Московска" 9).

Шестмесечният преглед на състоянието на Общата селскостопанска политика, който приключва през май, е насочен към рационализирането и модернизирането на тази политика въз основа на натрупания опит след реформите от 2003 г. Прегледът прави преоценка на съществуващите основни инструменти на ОСП, но не представлява фундаментална реформа и не променя бюджетната рамка за периода 2007 – 2013 г.

Направените предложения имат за цел да укрепят инструментите на ОСП за постигане на устойчиво земеделие и дългосрочно развитие на селските райони, да засилят пазарната ориентация и да допринесат за посрещането на новите предизвикателства като борбата с климатичните промени.

Повече информация за прегледа на ОСП можете да получите от официалния портал на ЕС http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm