Рамката на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 е готова и изпратена за обсъждане, въпреки закъснението. Това съобщава в интервю за Фокус земеделският министър проф. Димитър Греков.

Министърът посочва още, че в новата ПРСР 2014-2020 МЗХ целенасочено ще осъществява следните национални приоритети: многостранна и ефективна подкрепа за малките стопанства; подкрепа за младите земеделски производители; подкрепа на секторите плодове, зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури и памук; животновъден сектор; напояване и хидромелиоративните съоръжения. Не на последно място са агроекологичните дейности, включително и биологичното земеделие.

„Знаете, че през следващия период ЕС отделя изключително голямо внимание на биологичното земеделие, затова иновациите в земеделието ще бъдат изключително голям приоритет, защото без иновации не можем да вървим напред и може би като последно, но в никакъв случай по значение – това е запазване и укрепване на позициите в зърнопроизводството и устойчивото му развитие. Ще работим по тези приоритети, защото те са резултат от анализа, идентифицираните нужди и стратегическите приоритети в нашата Програма за развитието на селските райони. Но те са отразени и в споразумението за партньорство с ЕС“, обясни Димитър Греков.

В проекта на ПРСР , изпратен за съгласуване в ЕК, се включват по регламент SWOT анализ, който включва силни и слаби страни, възможности и опасности, нужди и стратегии. В него са представени също социално-икономическата ситуация и селските райони, анализ на аграрния и горския сектор и хранителната верига в България, околната среда и климата, оценка за нуждата въз основа на доказателствата от SWOT анализа за всеки от 6-те приоритета на ЕС за развитието на селските райони и приоритетните области към всеки приоритет.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!