Преведени са 1 392 906 лв. по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Субсидии получиха 2 460 допустими за подпомагане стопани, които отглеждат трайни насаждения, съобщиха от ДФЗ.

Декември идва с последните плащания за годината

В периода на приема, който се състоя от 11 до 29 октомври, 2 603 овощари и градинари подадоха документи за целево подпомагане. Финансовата подкрепа се предоставя за закупуване на растителнозащитни продукти, използвани през есента в периода на масов листопад и гниене на листата. 

Общо заявената площ от стопаните е 17 295 ха. Финансовата подкрепа е до 100 лв./ха с ДДС.

Субсидират се направените разходи за продукти за растителна защита, извършени след подаване на писмено заявление до областните дирекции на Фонда, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.

Средства се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита. Другото изискване е те да са включени в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита. 

Бюджетът на държавната помощ беше увеличен от 6 млн. лв. на 6,120 млн. лв. 

Подпомагането се предоставя на два етапа. Средствата за първия етап бяха разплатени през пролетта. Те покриват направените от стопаните разходи за растителнозащитни дейности по трайните насаждения в периода след преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. Тогава 3 479 градинари и овощари усвоиха 4 712 535 лв., припомнят от Разплащателната агенция.