Правителството одобри годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие” и Разплащателната агенция за 2013 г. Фондът подпомага финансово регистрираните земеделски производители, изпълнява функциите на агенция САПАРД, акредитиран е като единствена разплащателна агенция по прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата политика по рибарство за Европейския съюз.

 

Извършените плащания по САПАРД през 2013 г. са по 18 проекта на обща стойност 11 590 759,27 лв. Направени са и агроекологични плащания в размер на 109 416,92 лв., от които 90 535,64 лв. са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 18 881,28 лв. са национално съфинансиране.

 

През кампания 2013 са приети над 130 000 заявления за директни плащания общо по всички схеми и мерки. По схемата за единно плащане на площ те са 87 920 заявления, по схемата за национални доплащания на площ – 69 562, по мярка 211 (природни ограничения в планински райони) – 29 391, а по мярка 212 (ограничения, различни от планинските) – 11 981.

 

Изплатените средства по схеми и мерки за директни плащания са на стойност 1 516 314 415,61 лв. и са разпределени както следва:

- 960 866 334,56 лв. от Европейския фонд за гарантиране на земеделието;

- 309 307 607,74 лв. от ЕЗФРСР;

- 68 108 193,25 лв. съфинансиране от националния бюджет към ЕЗФРСР;

- 178 032 280,06 лв. национални доплащания към директните плащания.

 

През 2013 г. по Програмата за развитие на селските райони са приети 5789 заявления за подпомагане и са подписани 2 805 договора със стойност на субсидиите в размер на 929 074 768,47 лв. Изплатените суми по мерки от ПРСР са 617 119 384,95 лв., като 494 726 693,65 лв. са със средства от ЕЗФРСР, а 122 392 691,30 лв. са съфинансиране.

 

Плащанията по линия на пазарните мерки възлизат на 98 479 969,60 лв. Те включват средства от ЕФГЗ в размер на 89 498 508,42 лв., национално съфинансиране в размер на 8 923 984,13 лв., както и плащания за Млечната квотна борса на стойност 57 477,05 лв.

 

По направление „Животновъдство” са финансирани четири проекта с предоставен кредитен ресурс в размер на 129 090 лв. По направление „Растениевъдство” е финансиран един транш по кредит от минали години в размер на 3330 лв. Договореният и изплатен ресурс по мерките на краткосрочно кредитиране и субсидиране е общо 86 922 639 лв.

 

Усвоените средства под формата на минимални помощи de minimis по Регламент №1535/2007 за период от три данъчни години от 2011 до 2013 г., включващи нотифицираните държавни помощи, възлизат на 45 510 235 лв.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!